จุดเน้นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขต 1

  1. จุดเน้นด้านผู้เรียน

1.1  นักเรียนมีสมรรถนะสำคัญสู่มาตรฐานสากล

1.2  นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  รักสามัคคี  ปรองดอง  สมานฉันท์  รักชาติ  ศาสตร์กษัตริย์  ภูมิใจในความเป็นไทย  ห่างไกลยาเสพติด  มีคุณลักษณะและทักษะทางสังคมที่เหมาะสม

1.3  นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเต็มตามศักยภาพเป็นรายบุคคล

  1.   จุดเน้นด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา

2.1  ครูได้รับการพัฒนาองค์ความรู้และสมรรถนะผ่านการปฏิบัติจริงและความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง

2.2  พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มที่มีความจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาเร่งด่วน

2.3  ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นมืออาชีพ  มีผลงานเชิงประจักษ์  ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติอย่างเหมาะสม

2.4  ครูและผู้บริหารสถานศึกษาบรรจุใหม่  ย้ายมาปฏิบัติงานในเขตพื้นที่การศึกษาได้รับการพัฒนาและสามารถดำเนินการในภารกิจที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  1.   จุดเน้นด้านการบริหารจัดการ

3.1  สถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบริหารจัดการโดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์   เน้นการกระจายอำนาจ  การมีส่วนร่วม  และการรับผิดชอบต่อการดำเนินงาน

3.2  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาร่วมมือกันจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน

Download คู่มือ

Download แบบประเมิน

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253