(Integrity and transparency Assessment : ITA) >> งานวินัยและนิติการ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2560)

(Integrity and transparency Assessment : ITA)

ในส่วนรับผิดชอบของ “‘งานวินัยและนิติการ”

 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253