กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

Slider

กิจกรรมของกลุ่ม

20 ธันวาคม 2565 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการพานักเรียน และนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ. 2562
19 ตุลาคม 2565 การเปลี่ยนแปลงแก้ไขคู่มือการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
04 กรกฎาคม 2565 คู่มือปฏิบัติงาน ตรีทิพยนิกรณ์ ตอนศรี
03 กรกฎาคม 2565 คู่มือปฏิบัติงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
30 มิถุนายน 2565 คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
28 มิถุนายน 2565 คู่มืองานกีฬานันทนาการ และทัศนศึกษา
28 มิถุนายน 2565 คู่มือสุขภาพอนามัย
28 มิถุนายน 2565 คู่มือโครงการลมหายใจเพื่อน้อง
28 มิถุนายน 2565 คู่มือการดำเนินงานคณะกรรมการสถานศึกษา
28 มิถุนายน 2565 คู่มือการจัดการเรียนรู้สหกรณ์ในสถานศึกษา
28 มิถุนายน 2565 คู่มือการปฏิบัติงาน เปรมพร ยังศรีนาค
28 มิถุนายน 2565 คู่มือการปฏิบัติงาน หยาดพิรุณ ขนเม่น
28 มิถุนายน 2565 คู่มือปฏิบัติงาน ศิรมณี วีรภัทรธาดา
27 มิถุนายน 2565 คู่มือการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2564
27 มิถุนายน 2565 คู่มือการดำเนินงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน
1 2 4

ภาระงานและคู่มือการปฏิบัติงาน

กลุ่มส่งเสริมฯ

คู่มือการปฏิบัติงาน

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการพานักเรียน และนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ. 2562

การเปลี่ยนแปลงแก้ไขคู่มือการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

เอกสารประกอบประชุมชี้แจงการสร้างความปลอดภัยในมิติส่วนตัว สังคม และสุขภาพจิตนักเรียน ด้วยระบบการแนะแนวและ School Health Hero

คู่มือการคัดเลือก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2565

ทดสอบโพสกลุ่มส่งเสริม

งานส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือ

Gutentor Simple Text

ทดสอบโพสกลุ่มส่งเสริม

งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

คู่มือการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2564

ทดสอบโพสกลุ่มส่งเสริม

งานกองทุนอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา

ทดสอบโพสกลุ่มส่งเสริม

งานสภานักเรียน

ทดสอบโพสกลุ่มส่งเสริม

งานคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2564

คู่มือการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ.

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยรางวัลพระราชทานแก่นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา พ.ศ.2562 และ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประกาศ ณ วันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2562

ทดสอบโพสกลุ่มส่งเสริม

งานส่งเสริมกิจกรรมสหกรรณ์ในโรงเรียน

ทดสอบโพสกลุ่มส่งเสริม

งานส่งเสริมสุขภาพอนามัย

ทดสอบโพสกลุ่มส่งเสริม

ระบบปัจจัยพื้นฐานยากจน

คู่มือการปฏิบัติงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ปีการศึกษา 2565

คู่มือการปฏิบัติงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ปีการศึกษา 2564

ทดสอบโพสกลุ่มส่งเสริม

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

เอกสารประกอบประชุมชี้แจงการสร้างความปลอดภัยในมิติส่วนตัว สังคม และสุขภาพจิตนักเรียน ด้วยระบบการแนะแนวและ School Health Hero

ทดสอบโพสกลุ่มส่งเสริม

งานจิตวิทยาโรงเรียน

เอกสารประกอบประชุมชี้แจงการสร้างความปลอดภัยในมิติส่วนตัว สังคม และสุขภาพจิตนักเรียน ด้วยระบบการแนะแนวและ School Health Hero

ทดสอบโพสกลุ่มส่งเสริม

งานส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบ

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับน.ร. สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2565 พร้อมปฏิทิน

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ของ สพป.ชพ. เขต ๑ สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2564

ทดสอบโพสกลุ่มส่งเสริม

งานทะเบียนและหลักฐานการศึกษา

Gutentor Simple Text

แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551

ทดสอบโพสกลุ่มส่งเสริม

งานส่งเสริมกิจกรรมทัศนศึกษา

Gutentor Simple Text

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการพานักเรียน และนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ. 2562

ทดสอบโพสกลุ่มส่งเสริม

ช่องทางการติดต่อ

หมายเลขโทรศัพท์

+66 077-576253 ต่อ 15

ที่อยู่

60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190

อีเมล

cpn04@cpn1.go.th

เฟสบุคเพจ

สพป.ชพ.1