Download เอกสารจากกลุ่มงานต่างๆ

25 สิงหาคม 2566 แบบลาออกพนักงานราชการ
14 กรกฎาคม 2566 ใบนำฝากและใบถอนเงินประกันสัญญา
20 มิถุนายน 2566 แนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯปี2566
20 มิถุนายน 2566 O38 รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2565
16 มิถุนายน 2566 นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
14 มิถุนายน 2566 รายงานผลการติดตาม ความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
08 มิถุนายน 2566 คู่มือโครงการอาหารกลางวัน ประจำปี 2566
08 มิถุนายน 2566 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
09 มีนาคม 2566 ไฟล์เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างกลุ่มผู้นำองค์ความรู้สู่การเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารงานบุคคล(PA Support Team) ระดับสถานศึกษา
27 ธันวาคม 2565 แนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายฯสพฐ.ปี65
1 2 5