แจงหลักเกณฑ์-วิธีการมีหรือเลื่อนวิทยฐานะครู ว.21/2560

วันที่ 26 กันยายน 2563 เวลา 08.30 น. นายมนูญ จันทร์สุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการให้ข้าราชการครูและบุคลากร ตำแหน่งครู มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ ว 21/2560 เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่จะส่งคำขอตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว ได้มีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้น และสามารถจัดส่งคำขอ และเอกสารประกอบได้อย่างถูกต้อง ตลอดจนเพื่อส่งเสริมให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะตามความรู้ความสามารถและศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่ มีความก้าวหน้าในสายงาน และมีขวัญกำลังใจและส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียน ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายหลักของการจัดการศึกษา โดยกำหนดจัดโครงการในครั้งนี้ จำนวน 2 วัน ระหว่างวันที่ 26 – 27 กันยายน 2563 มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 100 คน

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253