หน่วยตรวจสอบภายใน

หน่วยตรวจสอบภายใน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1

Slider

สพป. ขุมพร เขต 1  ประชุมซักซ้อมแนวปฏิบัติ เตรียมความพร้อม เพื่อเป็นสถานที่ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาผู้บริหารการศึกษา สพฐ. OBEC  ONE  TEAM  (ตำแหน่งผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาและรองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา) ระยะ ที่ 2 

สพป. ขุมพร เขต 1  ประชุมซักซ้อมแนวปฏิบัติ เตรียมความพร้ […]

กลุ่มอำนวยการ สพป.ชพ.1

25 มกราคม 2567

สพป.ชุมพร เขต 1 จัดดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

สพป.ชุมพร เขต 1 จัดดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ว […]

กลุ่มอำนวยการ สพป.ชพ.1

03 มกราคม 2567

กิจกรรมของกลุ่ม

25 มกราคม 2567 สพป. ขุมพร เขต 1  ประชุมซักซ้อมแนวปฏิบัติ เตรียมความพร้อม เพื่อเป็นสถานที่ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาผู้บริหารการศึกษา สพฐ. OBEC  ONE  TEAM  (ตำแหน่งผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาและรองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา) ระยะ ที่ 2 
03 มกราคม 2567 สพป.ชุมพร เขต 1 จัดดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
07 พฤศจิกายน 2566 แนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2567
20 มิถุนายน 2566 แนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯปี2566
08 มิถุนายน 2566 คู่มือโครงการอาหารกลางวัน ประจำปี 2566
27 ธันวาคม 2565 แนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายฯสพฐ.ปี65
27 กันยายน 2565 ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนประสบภัยธรรมชาติ ณ โรงเรียนบ้านหนองเนียน
19 กรกฎาคม 2565 วันที่ 18 – 19 กรกฎาคม 2565 หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.ชุมพร เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และการบริหารสินทรัพย์ ของโรงเรียนบ้านปากคลอง และโรงเรียนวัดดอนเมือง ตามแผนปฏิบัติการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
27 มิถุนายน 2565 คู่มือการปฏิบัติงานรายบุคคล (นางจงจิตร ประทุมชัย)
27 มิถุนายน 2565 คู่มือการปฏิบัติงานรายบุคคล (นางวรรณภา ธรรมรักษา)
15 มิถุนายน 2565 คำสั่ง แบบฟอร์ม พัสดุ
06 มิถุนายน 2565 จดหมายข่าวฉบับที่ 20/2565 ประจำเดือนมิถุนายน 2565
25 พฤษภาคม 2565 เกณฑ์การประเมินผลและ แบบสรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชีของสถานศึกษา
25 พฤษภาคม 2565 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุน ว 126
05 เมษายน 2565 คำสั่ง แบบฟอร์ม การเงิน บัญชี
1 2 3
ระเบียบแนวปฏิบัติ

Gutentor Simple Text

แนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2567

แนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในการประกอบอาหาร การจ้างบุคคลเพื่อประกอบอาหาร หรือการจ้างเหมาเพื่อประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ)

แนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ช่องทางการติดต่อ

หมายเลขโทรศัพท์

+66 077-576253 ต่อ

ที่อยู่

60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190

อีเมล

cpn10@cpn1.go.th

เฟสบุคเพจ

สพป.ชพ.1