สพป.ชุมพร เขต 1 จัดโครงการพัฒนาประสิทธิภาพลูกจ้างในสังกัด

วันที่ 10 – 11 สิงหาคม 2563  นายมนูญ จันทร์สุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาประสิทธิภาพลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว พร้อมบรรยายพิเศษ   ณ ห้องระชุมขุนกระทิง 1 การจัดพัฒนาประสิทธิภาพลูกจ้างในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ลูกจ้างมีความรู้ ความเข้าใจ พัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานในหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และองค์ความรู้ เสริมสร้างสัมพันธภาพ และเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างผู้เข้ารับการอบรม โดยกำหนดจัดการอบรม ออกเป็น 2 รุ่นๆ ละ 1 วัน มีผู้เข้าร่วมอบรมพัฒนา จำนวน 110 คน โดยวิทยากรบรรยายให้ความรู้ได้แก่           นายภิญโญ พูลสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  นางสาวเสาวนีย์ ช่วยอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต และนายนพดล  ลือชัย  เจ้าหน้าที่ธุรการ สพป.ชพ.1 และในภาคบ่ายได้จัดกิจกรรมลงพื้นที่ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนวัดหูรอ

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253