หน่วยตรวจสอบภายใน

ร่วมทำ ร่วมคิด มีจิตบริการ

ประสานเครือข่าย รวมใจเป็นหนึ่ง

มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้ดำรงชีวิตอย่างเป็นสุข

สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ ๒๑

Slider

กิจกรรมของกลุ่ม

12 มกราคม 2565 ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และการบริหารสินทรัพย์ของสถานศึกษา ตามแผนปฏิบัติการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของโรงเรียนบ้านบางหลง และโรงเรียนอนุบาลปะทิว (บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง)
29 ตุลาคม 2564 กฎบัตร และกรอบคุณธรรม การตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
04 ตุลาคม 2564 แบบฟอร์ม คำสั่ง หน่วยตรวจสอบภายใน
01 ตุลาคม 2564 แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในการประกอบอาหาร การจ้างบุคคลเพื่อประกอบอาหาร หรือการจ้างเหมาเพื่อประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ)
09 กันยายน 2564 ตรวจสอบการปฏบัติงานด้านการเงิน บัญชี และการบริหารสินทรัพย์ (ติดตาม)
08 กันยายน 2564 ตรวจสอบเงินอุดหนุนที่ได้รับจาก อปท. (เงินโครงการอาหารกลางวัน) และเงินรายได้สถานศึกษา
07 กันยายน 2564 ตรวจสอบการปฏบัติงานด้านการเงิน บัญชี และการบริหารสินทรัพย์ (ติดตาม)
06 กันยายน 2564 ตรวจสอบเงินอุดหนุนที่ได้รับจาก อปท. (เงินโครงการอาหารกลางวัน) และเงินรายได้สถานศึกษา
03 กันยายน 2564 ตรวจสอบเงินอุดหนุนที่ได้รับจาก อปท. (เงินโครงการอาหารกลางวัน) และเงินรายได้สถานศึกษา
02 กันยายน 2564 ตรวจสอบการดำเนินงานเงินอุดหนุนที่ได้รับจาก อปท. (เงินโครงการอาหารกลางวัน) และเงินรายได้สถานศึกษา
31 สิงหาคม 2564 ตรวจสอบการดำเนินงานเงินอุดหนุนที่ได้รับจาก อปท. (เงินโครงการอาหารกลางวัน) และเงินรายได้สถานศึกษา
16 กรกฎาคม 2564 เข้าตรวจสอบการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน การดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน และเงินรายได้สถานศึกษา ของโรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร (วัดสุบรรณนิมิต) และโรงเรียนบ้านบางคอย
15 กรกฎาคม 2564 เข้าตรวจสอบการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน และตรวจสอบการเงิน บัญชี และการบริหารสินทรัพย์ของโรงเรียนประชานิคม 4
08 กรกฎาคม 2564 เข้าตรวจสอบการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนบ้านหินกบ และโรงเรียนบ้านคอกม้า
24 มิถุนายน 2564 คู่มือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หน่วยตรวจสอบภายใน
1 2

ช่องทางการติดต่อ

หมายเลขโทรศัพท์

+66 077-576253 ต่อ

ที่อยู่

60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190

อีเมล

cpn10@cpn1.go.th

เฟสบุคเพจ

สพป.ชพ.1