ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมของเขต

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

05 สิงหาคม 2565 การประชุมเชิงปฏิบัติการนำนโยบายสู่การขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพภาคใต้
05 สิงหาคม 2565 ข้อมูลเชิงสถิติการใช้บริการเดือนกรกฎาคม 2565
05 สิงหาคม 2565 รายงานผลการดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว ประจำปี 2565
05 สิงหาคม 2565 ประชุมคัดเลือกสถานศึกษาที่ส่งผลงานการดำเนินงานตามนโยบาย สพฐ. QUICK POLICY 2565 หัวข้อที่ 1 พระบรมราโชบายรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ
05 สิงหาคม 2565 กองทุนชาตะสัมพันธ์
03 สิงหาคม 2565 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนกรกฎาคม 26
02 สิงหาคม 2565 ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 ร่วมสังเกตการณ์ในการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร  เขตเลือกตั้งที่ 3 อำเภอเมืองชุมพร แทนตำแหน่งที่ว่าง 
01 สิงหาคม 2565 จันทร์นี้ที่ สพป.ชุมพร เขต 1
29 กรกฎาคม 2565 ประชุมเตรียมจัดงานแสดงมุทิตาจิตข้าราชการ และลูกจ้างในสังกัด ที่จะเกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. 2565 
29 กรกฎาคม 2565 กองทุขช่วยเหลือนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา
29 กรกฎาคม 2565 ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ นื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณเครือข่ายสถานศึกษาท่าแซะ ๑
29 กรกฎาคม 2565 พิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕
27 กรกฎาคม 2565 การประชุมพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม (DLTV) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
27 กรกฎาคม 2565 รูปแบบการจัดทำไฟล์วีดิทัศน์ตามหลักเกณฑ์ ว PA ตำแหน่งครู ผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์
26 กรกฎาคม 2565 การอบรมพัฒนาบุคลากรเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning” ในระดับสถานศึกษา
1 2 72