index

” การศึกษาขั้นพื้นฐานมีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย “
นายศักดิ์สิทธิ์ แร่ทอง
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯ
” ร่วมทำ ร่วมคิด มีจิตบริการ ประสานเครือข่าย
รวมใจเป็นหนึ่ง “
นายวิมาน ดีทองหลาง
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯ
” นักเรียนมีสมรรถนะสำคัญสู่มาตรฐานสากล ภูมิใจในความเป็นไทย ห่างไกลยาเสพติด มีทักษะทางสังคม “
นายเลอศักดิ์ รัชณาการ
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯ
” คนทุกช่วงวัยมีความรักสถาบันหลักของชาติและยึดมั่นการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข “
ดร.กันยมาส ชูจีน
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯ
"คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดำรงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21"
previous arrow
next arrow
Slider
ข่าวกิจกรรม
gutentor-overlay

ตรวจเยี่ยม นิเทศติดตามการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

gutentor-overlay

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผลงาน “เทคนิคการจัดการเรียนรู้หรือการจัดประสบการณ์ในการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21”

01 ธันวาคม 2564 ตรวจเยี่ยม นิเทศติดตามการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
01 ธันวาคม 2564 สพป.ชพ.1 รับชมรับฟัง พุธเช้าข่าวสพฐ.ครั้งที่ 44/2564
30 พฤศจิกายน 2564 คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2566 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
29 พฤศจิกายน 2564 การประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดชุมพร
29 พฤศจิกายน 2564 กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติเช้าวันจันทร์
26 พฤศจิกายน 2564 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผลงาน “เทคนิคการจัดการเรียนรู้หรือการจัดประสบการณ์ในการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21”
26 พฤศจิกายน 2564 พิจารณาคัดเลือกคุรุชนคนคุณธรรมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
26 พฤศจิกายน 2564 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ติดตามการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนในสังกัด
26 พฤศจิกายน 2564 พิธีมอบเงินพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
26 พฤศจิกายน 2564 การประชุมชี้แจงการนำเข้าข้อมูลโครงการ/การดำเนินการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านระบบ Video Conference
26 พฤศจิกายน 2564 Powerpoint ประกอบการประชุม ระบบ eMENSCR ปีงบประมาณ 2565 วันที่ 26 พ.ย. 64
25 พฤศจิกายน 2564 ประชุมเชิงปฏิบัติการสะท้อนความคิด (Brainstorm) แนวทางการแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาในจังหวัดชายแดนใต้
24 พฤศจิกายน 2564 สพป.ชุมพร เขต 1 ร่วมรับชมรับฟังรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 43/2564
24 พฤศจิกายน 2564 การประชุมผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 6/2564
24 พฤศจิกายน 2564 การรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 (3 ปีบริบูรณ์)
23 พฤศจิกายน 2564 ขอแสดงความยินดี ผลการคัดเลือก “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 19 พ.ศ. 2565 ระดับ สพฐ.
23 พฤศจิกายน 2564 การจัดทำข้อมูลการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ.ตามประกาศเพิ่มเติม ประจำปี พ.ศ.2564
23 พฤศจิกายน 2564 แผนพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2565 (กลุ่มพัฒนาครูฯ)
22 พฤศจิกายน 2564 ผอ.สพป.ชพ.1 เป็นประธานพิธีสวดมาติบังสุกุล ในพิธีพระราชทานเพลิงศพ
22 พฤศจิกายน 2564 จำนวนนักเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
05 เมษายน 2564 การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนโรงเรียนชุมชนประชานิคม
23 ธันวาคม 2563 การขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนสุจริต B.M.K model โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี
13 กรกฎาคม 2563 แบบฝึกทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
18 สิงหาคม 2562 การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) โดยใช้รูปแบบ KHOTIA MODEL สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ของโรงเรียนบ้านคอเตี้ย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๑
23 กรกฎาคม 2562 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบยูเลิร์นนิงด้วยเอกสารประกอบการสอนโดยใช้สื่อเทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องทศนิยม
31 มกราคม 2562 รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง หน่วยของสิ่งมีชีวิตและการดำรงชีวิตของพืชกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
29 มกราคม 2562 แนวทางการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นตามหลักสูตรแกนกลาง
29 มกราคม 2562 คู่มือการนิเทศที่มีประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
12 มกราคม 2562 รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง วัสดุมหัศจรรย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดย วันดี อินทรสุวรรณ์ โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต
11 ธันวาคม 2561 รายงานการประเมินโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้อิงมาตรฐานเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
1 2

สถานการณ์ Covid-19 วันนี้

ข่าวการวงการศึกษาไทย

ช่องทาง Youtube ของ สพป.ชุมพร เขต 1

สถานีโทรทัศน์การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ช่องทางการติดต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1