สพป.ชุมพร เขต 1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐาน โครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” เรื่อง น้ำและอากาศ

วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา ประถมศึกษาชุมพร เขต 1 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐาน โครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” เรื่อง น้ำและอากาศ สำหรับครูผู้สอนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” รุ่นที่ 9 และการอบรมทดแทนให้กับโรงเรียนที่ครูเกษียณอายุราชการ รุ่นที่ 1-8 เพื่อพัฒนาศักยภาพ ครูผู้สอนระดับปฐมวัย ให้สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป โดยมีกำหนดการอบรมระหว่างวันที่ 20 -21 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมขุนกระทิง 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253