การอบรมเชิงปฏิบัติการเฉพาะทาง “โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย”

วันที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นายมนูญ จันทร์สุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 มอบหมายให้ นายวิมาน ดีทองหลาง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเฉพาะทาง “โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย”
โดยการอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมี ความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะในการเตรียมความพร้อม สำหรับเด็กปฐมวัย การส่งเสริมและพัฒนาเด็กได้ฝึกคิดวิเคราะห์ รู้จักวางแผน แก้ไขปัญหาได้ ลงมือทำเป็น และสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาการคำนวณในเด็กปฐมวัยได้ ซึ่งกำหนดระยะเวลาการอบรม 2 วัน ระหว่างวันที่ 21-22 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมขุนกระทิง 1 ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253