ศึกษาดูงาน การจัดกิจกรรม “การสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้สถานศึกษาต้นแบบรับรางวัล IQA Award”

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 มอบหมายให้ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นำโดยนางสาวหฤทัย วรรทมาตร์ นำคณะ ผู้บริหารและคุณครูโรงเรียนบ้านคันธทรัพย์ และ โรงเรียนบ้านบางหลง ศึกษาดูงาน การจัดกิจกรรม “การสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้สถานศึกษาต้นแบบรับรางวัล IQA Award” ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ระหว่างวันที่ 24-25 ธันวาคม 2561 เพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดรูปแบบกรอบการจัดทำวิดีโอ และการจัด บูธแสดงผลงาน กิจกรรม “การสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้สถาน ศึกษา ต้นแบบรับรางวัล IQA Award” ภายใต้งานมหกรรมความสามารถทาง ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 วันทีึ่ 8-10 มกราคม 2562 ณ จังหวัดตรัง

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253