อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ

วันที่ 23 ธันวาคม 2561 นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์   ผอ.สพป.ชพ.1 เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ซึ่งเป็นวิชาใหม่ของหลักสูตรในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยวิทยาการคำนวณ จะมาแทนที่วิชาคอมพิวเตอร์หรือเทคโนโลยีที่มีสอนอยู่ในแต่ละโรงเรียน สิ่งที่เปลี่ยนไปในหลักสูตรนี้ไม่ใช่การเรียนเพียงเพื่อใช้คอมพิวเตอร์เป็นแต่จะต้องมีระบบคิดและแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ สามารถใช้อินเทอร์เน็ตในทางที่เหมาะสมและจะต้องไม่สร้างความ เดือนร้อนให้กับผู้อื่นด้วย ซึ่งการอบรมครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากบริษัท แม็ค แอ็ดคูคา จำกัด ในการจัดเตรียมหลักสูตรและการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับครูผู้เข้ารับการอบรม ที่รับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคอมพิวเตอร์   >>> ณ โรงแรมมรกต ทวิน อ.เมือง จ.ชุมพร <<<

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253