การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ

วันที่ 22 ธันวาคม 2561 นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ณ โรงแรมมรกต ทวิน อ.เมือง จ.ชุมพร

โดยได้รับความร่วมมือจากบริษัท แม็คแอ็ดดูกา จำกัด ในการจัดเตรียมหลักสูตรและการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับคุณครูผู้เข้ารับการอบรม ที่รับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 150 คน

*** วิทยาการคำนวณ เป็นวิชาใหม่ของหลักสูตร ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยวิทยาการคำนวณ (Computing Science) จะมาแทนที่วิชาคอมพิวเตอร์หรือเทคโนโลยีที่มีสอนอยู่ในแต่ละโรงเรียน สิ่งที่เปลี่ยนไปในหลักสูตรนี้ ไม่ใช่การเรียนเพียงเพื่อใช้คอมพิวเตอร์เป็น แต่จะต้องมี “ระบบคิดและแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์” สามารถใช้อินเตอร์เน็ตในทางที่เหมาะสมและจะต้องไม่สร้าวความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นด้วย ประกอบไปด้วย 3 องค์ความรู้ คือ การคิดคำนวณ การใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม และรู้เท่าทันสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ***

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253