ประชุมรายการจัดซื้อครุภัณฑ์ Shopping list 5 รายการ ครุภัณฑ์ห้องวิทยาศาสตร์ ครุภัณฑ์ดนตรีไทย ครุภัณฑ์ห้องสมุด ครุภัณฑ์นาฏศิลป์ ครุภัณฑงานไม้

วันที่ 19 ธันวาคม 2561 เวลา 08.00 – 16.30 น. คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ได้ตรวจสอบตัวอย่างครุภัณฑ์ ดังนี้
1. รายการประกวดครุภัณฑ์และอุปกรณ์ 9 รายการ โดยวิธีการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
2. รายการประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ 2 รายการ เครื่องตัดหญ้าและถังน้ำ
3. การประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ (Shopping List) รายการครุภัณฑ์ห้องสมุด รายการอุปกรณ์ห้องวิทยาศาสตร์ (ประถมศึกษา) ครุภัณฑ์สำหรับดนตรีไทย ครุภัณฑ์งานไม้ ครุภัณฑ์สำหรับห้องนาฏศิลป์
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253