wwwcpn1

Slider
previous arrow
next arrow
Slider

นายมนูญ จันทร์สุข

ผู้อำนวยการ สพป.ชพ.เขต 1

 

เพลงมาร์ช สพป.ชพ.1

ข่าวข้นค้นข่าว สพป.ชพ.1

previous arrow
next arrow
ArrowArrow
Slider
20 ตุลาคม 2563 โครงการประกวดวาดภาพเยาวชน ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ฮอร์ส อะวอร์ด ครั้งที่ 15 ประจำปี 2563
14 ตุลาคม 2563 ประชุมการพัฒนาเว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
12 ตุลาคม 2563 รายงานผลกากรดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปีงบประมาณ 2563
12 ตุลาคม 2563 รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรอง ผอ.สถานศึกษา สังกัด สพฐ.
12 ตุลาคม 2563 รายงานผลการดำเนินงานพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะผุ้บริหารสถานศึกษาสู่ยุค Thailand 4.0 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
12 ตุลาคม 2563 การเผยแพร่รายละเอียดรายการบัญชีที่สำคัญประกอบงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2563
09 ตุลาคม 2563 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนการส่งเรียงความเข้าประกวดในโอกาสการจัดงานวันคนพิการครั้งที่ 52 ประจำปี 2563
09 ตุลาคม 2563 ภาพรวมและประเด็นปัญหาที่พบจากการปฏิบัติงานด้านพัสดุ ตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัย พ.ศ.2560
09 ตุลาคม 2563 เกียรติบัตรคณะกรรมการจัดการเรียนรู้สภาพจริง การพัฒนารอง ผอ.สถานศึกษา
08 ตุลาคม 2563 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนกันยายน 2563
08 ตุลาคม 2563 ประชาสัมพันธ์แผนงานนำนักเรียนเข้าศึกษาเรียนรู้สวนสัตว์สงขลา ประจำปีงบประมาณ 2564
08 ตุลาคม 2563 ประชาสัมพันธ์สอบชิงทุนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน 1 ปีการศึกษา รุ่น 28/35 ปี 2021/2022
07 ตุลาคม 2563 แบบฟอร์มใบเบิกพัสดุ
06 ตุลาคม 2563 รับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.กระบี่
02 ตุลาคม 2563 รับคณะศึกษาดูงาน สพป.เพชรบุรี เขต 1
02 ตุลาคม 2563 การประเมินคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
28 กันยายน 2563 โครงการฝึกอบรมทักษะชีวิตเพื่อการอาชีพ ประจำปี 2563
28 กันยายน 2563 การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2564
27 กันยายน 2563 แจงหลักเกณฑ์-วิธีการมีหรือเลื่อนวิทยฐานะครู ว.21/2560
25 กันยายน 2563 มาตรฐานวิชาเอกที่กำหนดให้มีในสถานศึกษา
25 กันยายน 2563 ประชุมสะท้อนผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และยกร่างแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
24 กันยายน 2563 คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผลงานการบริหารจัดการขับเคลื่อนกระบวนการดูแลช่วยเหลือ คุ้มครองนักเรียนและการป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติด
24 กันยายน 2563 ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการยกระดับคุณภาพการแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อ เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานทำ ปีการศึกษา 2563
Facebook Pagelike Widget

การจัดซื้อจัดจ้าง สพป.ชุมพร เขต 1

01 มิถุนายน 2563 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
19 พฤษภาคม 2563 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้าง การก่อสร้างแท่นวางถังเก็บน้ำของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
09 มีนาคม 2563 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมทาสีอาคารสำนักงาน สพป.ชุมพร เขต 1
30 ตุลาคม 2562 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
27 มิถุนายน 2562 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
30 พฤษภาคม 2562 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ประจำปีการศึกษา 2562
21 พฤษภาคม 2562 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV รายการตู้เหล็กเก็บเอกสาร
26 พฤศจิกายน 2561 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์แยกรายการ ประจำปีการศึกษา 2562
22 พฤศจิกายน 2561 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
05 กุมภาพันธ์ 2561 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพิ่มเติม
05 มกราคม 2561 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประจำห้องเรียน
01 ธันวาคม 2560 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
20 พฤศจิกายน 2560 ประกาศแผนการจัดซื้อรถตู้โดยสาร 12 ที่นั้งประจำปีงบประมาณ2561
25 มีนาคม 2560 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
25 พฤศจิกายน 2559 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
22 กันยายน 2563 สัญญาซื้อขายครุภัณฑ์ห้องนาฏศิลป์ , ครุภัณฑ์สำหรับดนตรีพื้นบ้าน , ครุภัณฑ์สำหรับดนตรีสากล , ครุภัณฑ์สำหรับดนตรีไทย
28 สิงหาคม 2563 สัญญาซื้อขายครุภัณฑ์ ๖ รายการ
28 สิงหาคม 2563 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์ห้องนาฏศิลป์ , ครุภัณฑ์สำหรับดนตรีพื้นบ้าน , ครุภัณฑ์สำหรับดนตรีสากล , ครุภัณฑ์สำหรับดนตรีไทย
26 สิงหาคม 2563 รายชื่อผู้ขอรับ และผู้ยื่นเอกสารเสนอราคาครุภัณฑ์สำหรับห้องนาฏศิลป์ , ครุภัณฑ์สำหรับดนตรีพื้นบ้าน , ครุภัณฑ์สำหรับดนตรีสากล , ครุภัณฑ์สำหรับดนตรีไทย
19 สิงหาคม 2563 เอกสารประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องนาฏศิลป์ , ครุภัณฑ์สำหรับดนตรีพื้นบ้าน , ครุภัณฑ์สำหรับดนตรีสากล , ครุภัณฑ์สำหรับดนตรีไทยครั้งที่ 2
19 สิงหาคม 2563 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องนาฏศิลป์, ครุภัณฑ์สำหรับดนตรีพื้นบ้าน , ครุภัณฑ์สำหรับดนตรีสากล , ครุภัณฑ์สำหรับดนตรีไทย ครั้งที่ 2
18 สิงหาคม 2563 ประกาศผลฯ และยกเลิกประกาศ
06 สิงหาคม 2563 อุทธรณ์ รายการ ครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน
05 สิงหาคม 2563 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์ ๖ รายการ
05 สิงหาคม 2563 เอกสารประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องนาฏศิลป์ , ครุภัณฑ์สำหรับดนตรีพื้นบ้าน , ครุภัณฑ์สำหรับดนตรีสากล , ครุภัณฑ์สำหรับดนตรีไทย
05 สิงหาคม 2563 ราคากลางรายการจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องนาฏศิลป์ , ครุภัณฑ์สำหรับดนตรีพื้นบ้าน , ครุภัณฑ์สำหรับดนตรีสากล , ครุภัณฑ์สำหรับดนตรีไทย
05 สิงหาคม 2563 คุณลักษณะครุภัณฑ์สำหรับห้องนาฏศิลป์ , ครุภัณฑ์สำหรับดนตรีพื้นบ้าน , ครุภัณฑ์สำหรับดนตรีสากล , ครุภัณฑ์สำหรับดนตรีไทย
05 สิงหาคม 2563 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องนาฏศิลป์, ครุภัณฑ์สำหรับดนตรีพื้นบ้าน , ครุภัณฑ์สำหรับดนตรีสากล , ครุภัณฑ์สำหรับดนตรีไทย
03 สิงหาคม 2563 ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาและผลการพิจารณาปรับปรุ่งร่าง
31 กรกฎาคม 2563 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน
05 สิงหาคม 2563 การประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องนาฏศิลป์ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น , ครุภัณฑ์สำหรับดนตรีพื้นบ้าน , ครุภัณฑ์สำหรับดนตรีสากล , ครุภัณฑ์สำหรับดนตรีไทย ประจำปีงบประมาณ 2563
30 กรกฎาคม 2563 การประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์สำหรับห้องสมุดระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา , ห้องศูนย์การเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
20 กรกฎาคม 2563 การประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ครุภัณฑ์ ๖ รายการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
30 มิถุนายน 2563 การประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
01 มิถุนายน 2563 การประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
13 พฤษภาคม 2563 ประกาศจ้างก่อสร้างแท่นวางถังเก็บน้ำ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 มีนาคม 2563 การประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมทาสีอาคารสำนักงาน สพป.ชุมพร เขต 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27 มิถุนายน 2562 การประกวดราคาจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
27 พฤษภาคม 2562 การประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง DLIT ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
23 พฤษภาคม 2562 การประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV รายการตู้เหล็กเก็บเอกสาร โดยวิธีคัดเลือก
05 เมษายน 2562 การประกวดราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ครั้งที่ 2
14 กุมภาพันธ์ 2562 การประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ (Shopping List) ครุภัณฑ์สำหรับดนตรีไทย (ครั้งที่ ๒) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
14 กุมภาพันธ์ 2562 การประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
06 ธันวาคม 2561 การประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องตัดหญ้าและถังน้ำ
06 ธันวาคม 2561 การประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ Shopping List 5 รายการ
31 พฤษภาคม 2563 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน พฤษภาคม 2563
30 เมษายน 2563 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน เมษายน 2563
31 มีนาคม 2563 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน มีนาคม 2563
04 มีนาคม 2563 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน กุมภาพันธ์ 2563
05 กุมภาพันธ์ 2563 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน มกราคม 2563
02 มกราคม 2563 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ธันวาคม 2562
30 พฤศจิกายน 2562 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน พฤศจิกายน 2562
04 พฤศจิกายน 2562 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ตุลาคม 2562
30 กันยายน 2562 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน กันยายน 2562
01 กันยายน 2562 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน สิงหาคม 2562
01 สิงหาคม 2562 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน กรกฏาคม 2562
01 กรกฎาคม 2562 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน มิถุนายน 2562
01 มิถุนายน 2562 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน พฤษภาคม 2562
30 เมษายน 2562 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน เมษายน 2562
31 มีนาคม 2562 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน มีนาคม 2562
08 ตุลาคม 2563 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนกันยายน 2563
02 กันยายน 2563 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนสิงหาคม 2563
05 สิงหาคม 2563 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
03 กรกฎาคม 2563 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนมิถุนายน 2563
04 มิถุนายน 2563 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนพฤษภาคม 2563
07 พฤษภาคม 2563 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนเมษายน 2563
02 เมษายน 2563 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนมีนาคม 2563
10 มีนาคม 2563 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563
14 กุมภาพันธ์ 2563 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน ม.ค.63
13 มกราคม 2563 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน ธค.62

Integrity and Transparency Assessment

กลุ่มงานในสำนักงานเขตพื้นที่ฯ

06 ตุลาคม 2563 รับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.กระบี่
02 ตุลาคม 2563 รับคณะศึกษาดูงาน สพป.เพชรบุรี เขต 1
15 กันยายน 2563 รับคณะศึกษาดูงานสพป.สุพรรณบุรี เขต 1
15 กันยายน 2563 ประชุมผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่4/2563
18 สิงหาคม 2563 กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ
13 สิงหาคม 2563 รับคณะศึกษาดูงาน สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
29 กรกฎาคม 2563 สพป.ชุมพร เขต 1 ร่วมพิธีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2563
13 กรกฎาคม 2563 กิจกรรมเคารพธงชาติ
09 กรกฎาคม 2563 สพป.ชุมพร เขต 1 ทำบุญตักบาตรและถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
09 กรกฎาคม 2563 ผอ.สพป.ชพ.1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดเปิดเทอมแรก ปีการศึกษา 2563
08 กรกฎาคม 2563 ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเปิดเทอมภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2563
01 กรกฎาคม 2563 ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่1/2563
24 มิถุนายน 2563 ประชุมคณะกรรมการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
22 มิถุนายน 2563 กิจกรรมเคารพธงชาติ
22 มิถุนายน 2563 ประชุมและปฐมนิเทศนักจิตวิทยาประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผ่านระบบ Video Conference
12 ตุลาคม 2563 การเผยแพร่รายละเอียดรายการบัญชีที่สำคัญประกอบงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2563
08 ตุลาคม 2563 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนกันยายน 2563
07 ตุลาคม 2563 แบบฟอร์มใบเบิกพัสดุ
22 กันยายน 2563 สัญญาซื้อขายครุภัณฑ์ห้องนาฏศิลป์ , ครุภัณฑ์สำหรับดนตรีพื้นบ้าน , ครุภัณฑ์สำหรับดนตรีสากล , ครุภัณฑ์สำหรับดนตรีไทย
16 กันยายน 2563 ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพของศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร
11 กันยายน 2563 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณปี 2563 ตั้งแต่ 1 ต.ค. 62 – 31 ส.ค. 63
02 กันยายน 2563 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนสิงหาคม 2563
28 สิงหาคม 2563 สัญญาซื้อขายครุภัณฑ์ ๖ รายการ
28 สิงหาคม 2563 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์ห้องนาฏศิลป์ , ครุภัณฑ์สำหรับดนตรีพื้นบ้าน , ครุภัณฑ์สำหรับดนตรีสากล , ครุภัณฑ์สำหรับดนตรีไทย
26 สิงหาคม 2563 รายชื่อผู้ขอรับ และผู้ยื่นเอกสารเสนอราคาครุภัณฑ์สำหรับห้องนาฏศิลป์ , ครุภัณฑ์สำหรับดนตรีพื้นบ้าน , ครุภัณฑ์สำหรับดนตรีสากล , ครุภัณฑ์สำหรับดนตรีไทย
19 สิงหาคม 2563 เอกสารประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องนาฏศิลป์ , ครุภัณฑ์สำหรับดนตรีพื้นบ้าน , ครุภัณฑ์สำหรับดนตรีสากล , ครุภัณฑ์สำหรับดนตรีไทยครั้งที่ 2
19 สิงหาคม 2563 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องนาฏศิลป์, ครุภัณฑ์สำหรับดนตรีพื้นบ้าน , ครุภัณฑ์สำหรับดนตรีสากล , ครุภัณฑ์สำหรับดนตรีไทย ครั้งที่ 2
18 สิงหาคม 2563 ประกาศผลฯ และยกเลิกประกาศ
17 สิงหาคม 2563 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณปี 2563 ตั้งแต่ 1 ต.ค. 62 – 31 ก.ค. 63
06 สิงหาคม 2563 อุทธรณ์ รายการ ครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน
27 กันยายน 2563 แจงหลักเกณฑ์-วิธีการมีหรือเลื่อนวิทยฐานะครู ว.21/2560
25 กันยายน 2563 มาตรฐานวิชาเอกที่กำหนดให้มีในสถานศึกษา
29 กรกฎาคม 2563 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2563
08 กรกฎาคม 2563 ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม)
04 มิถุนายน 2563 ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม)
22 พฤษภาคม 2563 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจิตวิทยา
15 พฤษภาคม 2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
27 เมษายน 2563 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
22 มกราคม 2563 สรุปรายละเอียดการเรียกตัวพนักงานราชการ (ข้อมูล ณ วันที่ 22 ม.ค.63)
22 มกราคม 2563 บัญชีรายละเอียดตำแหน่งว่างรับย้ายข้าราชการครู ปี 2563 (เพิ่มเติม)
17 มกราคม 2563 บัญชีจัดสรรตำแหน่งครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
15 มกราคม 2563 บัญชีรายละเอียดตำแหน่งว่างรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ปี พ.ศ.2563
15 มกราคม 2563 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. (กรณีปกติ) ปี พ.ศ.2563
07 มกราคม 2563 บัญชีรายละเอียดตำแหน่งว่างรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ปี พ.ศ.2563
27 ธันวาคม 2562 สรุปรายละเอียดการเรียกตัวพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน
06 กันยายน 2563 ประกาศผลการคัดเลือกรูปเล่มผลงานนวัตกรรม “เปิดบ้านนักคิด ทักษะชีวิต CPN1”
26 มิถุนายน 2563 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ TFE (Teams For Education) ประจำปี งบประมาณ 2563
24 มิถุนายน 2563 สพป.ชุมพร เขต 1 ร่วมประชุมเพื่อรับทราบแนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ผ่าน www.deep.go.th
20 มิถุนายน 2563 การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ครั้งที่ 2/2563
18 มิถุนายน 2563 การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ การศึกษา (ก.ต.ป.น.) ครั้งที่ 2/2563
11 มิถุนายน 2563 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
09 มิถุนายน 2563 แนวทางการเตรียมความพร้อมของโรงเรียนก่อเปิดภาคเรียน (1 กรกฎาคม 2563) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
09 มิถุนายน 2563 สพป.ชุมพร เขต 1 ประชุมคณะกรรมการศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกลฯ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1
29 พฤษภาคม 2563 สพป.ชุมพร เขต 1 ร่วมประชุมศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกลฯ
29 พฤษภาคม 2563 สื่อการเรียนการสอน เรื่อง สร้างเด็กดีผ่านนิทาน -โดย ครูแจ้ว
29 พฤษภาคม 2563 สื่อการเรียนการสอน English is Fin By Teacher Ken
29 พฤษภาคม 2563 สื่อการเรียนการสอน – วิทยาการคำนวณ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดย ครูตู่ สุภชัย
29 พฤษภาคม 2563 สื่อการเรียนการสอน – เรื่อง สัตว์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดย ครูหนึ่ง
29 พฤษภาคม 2563 แนวทางการบริหารจัดการเรียนการสอน สพป.ชุมพร เขต 1 (ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1)
14 พฤษภาคม 2563 สื่อการเรียนการสอน เรื่องดิน – โดยครูลูกหมู นางสาวศลิษา คงชนะ
20 ตุลาคม 2563 โครงการประกวดวาดภาพเยาวชน ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ฮอร์ส อะวอร์ด ครั้งที่ 15 ประจำปี 2563
09 ตุลาคม 2563 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนการส่งเรียงความเข้าประกวดในโอกาสการจัดงานวันคนพิการครั้งที่ 52 ประจำปี 2563
08 ตุลาคม 2563 ประชาสัมพันธ์แผนงานนำนักเรียนเข้าศึกษาเรียนรู้สวนสัตว์สงขลา ประจำปีงบประมาณ 2564
08 ตุลาคม 2563 ประชาสัมพันธ์สอบชิงทุนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน 1 ปีการศึกษา รุ่น 28/35 ปี 2021/2022
02 ตุลาคม 2563 การประเมินคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
28 กันยายน 2563 โครงการฝึกอบรมทักษะชีวิตเพื่อการอาชีพ ประจำปี 2563
28 กันยายน 2563 การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2564
24 กันยายน 2563 คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผลงานการบริหารจัดการขับเคลื่อนกระบวนการดูแลช่วยเหลือ คุ้มครองนักเรียนและการป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติด
24 กันยายน 2563 ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการยกระดับคุณภาพการแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อ เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานทำ ปีการศึกษา 2563
24 กันยายน 2563 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเทียบโอนผลการเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษา ระดับอุดมศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563
24 กันยายน 2563 โครงการส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมและน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชการที่ 10 สู่การปฏิบัติ
24 กันยายน 2563 การดำเนินการตามมาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
24 กันยายน 2563 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
14 กันยายน 2563 การประชุมคณะกรรมการการยกระดับการขับเคลื่อนงานแนะแนว ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ปีการศึกษา 2563
14 กันยายน 2563 ประชุมคณะกรรมการการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและคัดเลือกครูเพื่อรับรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2563 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
30 มีนาคม 2563 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.2563-2567)
20 มีนาคม 2563 แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
06 มีนาคม 2563 รายงานผลการดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
24 มิถุนายน 2562 คู่มือการปฎิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน
21 มิถุนายน 2562 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน(พ.ศ.2559-2562)
10 มิถุนายน 2562 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.2559 – 2562)
10 พฤษภาคม 2562 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2561
07 พฤษภาคม 2562 รายงานผลการดำเนินงานการจัดสรรและติดตามการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2561
22 เมษายน 2562 รายงานผลการดำเนินงานการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดทำจัดสรรและติดตามการบริหารจัดการงบประมาณ พ.ศ.2561
10 เมษายน 2562 ร่วมทำ ร่วมคิด ร่วมพัฒนา
01 เมษายน 2562 รายงานการประเมินผลความสามารถในการอ่านและการเขียนของนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ปีการศึกษา 2561 ทางระบบติดตามและประเมินผลอิเล็กทรอนิกส์
22 มีนาคม 2562 ประชุมคณะกรรมการประเมินโรงเรียนขนาดเล็กที่ดำรงอยู่ได้ด้วยตนเอง (Stand alone)
15 มีนาคม 2562 ร่วมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนประชาสันติ
26 กุมภาพันธ์ 2562 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
08 มกราคม 2562 รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปี พ.ศ.2561 ของบุคลากรใน สพป.ชพ.1
09 ตุลาคม 2563 ภาพรวมและประเด็นปัญหาที่พบจากการปฏิบัติงานด้านพัสดุ ตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัย พ.ศ.2560
30 มิถุนายน 2563 แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อวุตถุดิบเพื่อใช้ในการประกอบอาหาร การจ้างบุคคลเพื่อประกอบอาหารหรือการจ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ)
30 มิถุนายน 2563 แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินค่าอาหารกลางวันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
30 มิถุนายน 2563 การดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2563
12 มิถุนายน 2563 แนวทางการเบิกค่าเดินทางเยี่ยมบ้านนักเรียนในช่วง COVID-19
22 พฤษภาคม 2563 แนวทางการดำเนินงาน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานปีงบประมาณ พ.ศ.2563
01 เมษายน 2563 คู่มือการปฏิบัติงาน นางสาวกาญจนา สุพรรณา
01 เมษายน 2563 ทำเนียบบุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน สพป.ชพ.1
03 ตุลาคม 2562 พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ.2562
03 ตุลาคม 2562 แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในการประกอบอาหาร การจ้างบุคคลเพื่อประกอบอาหาร หรือการจ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ)
29 เมษายน 2562 เปรียบเทียบขั้นตอนการเสนอราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29 เมษายน 2562 ขั้นตอนการเสนอราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(ใหม่) เปิดระบบวันที่ 24 เมษายน 2562
26 มีนาคม 2562 ประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค
26 มีนาคม 2562 แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในการประกอบอาหาร การจ้างบุคคลเพื่อประกอบอาหาร หรือการจ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ)
27 กุมภาพันธ์ 2562 ตัวอย่างแบบฟอร์มการตรวจสอบพัสดุประจำปี ตามระเบียบฯปี 60
14 กันยายน 2563 โครงการอบรมเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
08 พฤษภาคม 2562 คู่มือหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
03 พฤษภาคม 2562 ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน และนโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
30 มกราคม 2562 แนวปฏิบัติข้าราชการกับการวางตนเป็นกลางทางการเมือง
06 พฤศจิกายน 2561 รายงานการพิจารณาศึกษาการแก้ไขปัญหาระบบอุปถัมภ์ในระบบราชการไทยให้เป็นรูปธรรม
27 มิถุนายน 2561 ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและนโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ภาษาพม่า)
21 มิถุนายน 2561 ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน และนโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ภาษาจีน)
07 มิถุนายน 2561 ประกาศมาตรการป้องกันการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนภายในหน่วยงาน 2561
07 พฤษภาคม 2561 มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ
24 เมษายน 2561 มาตรการป้องกันการทุจริตในการเรียกทรัพย์สิน หรือประโยชน์ตอบแทนเพื่อโอกาสในการเข้าเรียน
26 มีนาคม 2561 มาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
07 มีนาคม 2561 เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน และนโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
02 มีนาคม 2561 รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 2561
25 มกราคม 2561 เรื่อง  แจ้งประกาศแนวปฏิบัติในการป้องกันการรับสินบนภายในหน่วยงาน
25 มกราคม 2561 เรื่อง  แจ้งประกาศแนวปฏิบัติในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน
14 ตุลาคม 2563 ประชุมการพัฒนาเว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
12 กันยายน 2563 ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา ปีการศึกษา 2563
31 กรกฎาคม 2563 จำนวนนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพป.ชุมพร 1 ภาคเรียนที่1/2563
22 กรกฎาคม 2563 รายการ “พุธเช้า…ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 27/2563
24 มิถุนายน 2563 สพป.ชุมพร เขต 1 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 23/2563
01 มิถุนายน 2563 การประชุมทางไกลซักซ้อมความเข้าใจด้านเทคนิคและแนวปฏิบัติการประชุมทางไกล
14 พฤษภาคม 2563 ส่งสำเนาสัญญาการเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต และคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการประกวดราคาเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
15 เมษายน 2563 สพป.ชุมพร เขต 1 ร่วมรับชมรายการ พุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 15/2563
01 เมษายน 2563 สพป.ชุมพร เขต 1 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า…ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 13/2563
18 มีนาคม 2563 ด่วน!!! สพฐ.แจ้งมาตรการฯ และเลื่อนเรื่องการรับนักเรียน
25 ธันวาคม 2562 สพป.ชุมพร เขต 1 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า…ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 50/2562
19 ธันวาคม 2562 ประชุมทางไกลวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เพื่อรับฟังแนวนโยบายการขับเคลื่อนงานของกระทรวงศึกษาธิการ
18 ธันวาคม 2562 สพป.ชุมพร เขต 1 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า…ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 49/2562
04 ธันวาคม 2562 สพป.ชุมพร เขต 1 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า…ข่าว สพฐ.” ครั้่งที่ 46/2562
04 ธันวาคม 2562 สพป.ชุมพร เขต 1 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า…ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 47/2562
12 ตุลาคม 2563 รายงานผลกากรดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปีงบประมาณ 2563
12 ตุลาคม 2563 รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรอง ผอ.สถานศึกษา สังกัด สพฐ.
09 ตุลาคม 2563 เกียรติบัตรคณะกรรมการจัดการเรียนรู้สภาพจริง การพัฒนารอง ผอ.สถานศึกษา
23 กันยายน 2563 ขอแสดงความยินดี OBEC AWARDS ระดับชาติ 2562
22 กันยายน 2563 พิธิปิดการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
21 กันยายน 2563 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
15 กันยายน 2563 จดหมายข่าวกลุ่มพัฒนาครู ฉบับที่ 23 การเรียนรู้สภาพจริงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ณ สถานศึกษา
15 กันยายน 2563 สพป.ชุมพร เขต 1 เปิดศูนย์พัฒนารองผู้อำนวยการสถานศึกษา
15 กันยายน 2563 จดหมายข่าวกลุ่มพัฒนาครู ฉบับที่ 22 การเรียนรู้สภาพจริงตำแหน่งรอง ผอ.สถานศึกษา ณ สถานศึกษา
15 กันยายน 2563 จดหมายข่าวกลุ่มพัฒนาครู ฉบับที่ 21 การเรียนรู้สภาพจริง ตำแหน่งรอง ผอ.สถานศึกษา ณ สถานศึกษา
15 กันยายน 2563 จดหมายข่าว กลุ่มพัฒนาครูฉบับที่ 20 การพัฒนาสุขภาพจิต
03 กันยายน 2563 การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรอง ผอ.สถานศึกษา
03 กันยายน 2563 การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรอง ผอ.สถานศึกษา
01 กันยายน 2563 การพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563
01 กันยายน 2563 จดหมายข่าวกลุ่มพัฒนาครู ฉบับที่ 19 ประชุมวางแผนเตรียมความพร้อมพัฒนาข้าราชการครูก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรอง ผอ.สถานศึกษา

Download เอกสารต่างๆ / เผยแพร่ผลงานวิชาการ

07 ตุลาคม 2563 แบบฟอร์มใบเบิกพัสดุ
05 สิงหาคม 2563 แบบฟอร์มใบมอบฉันทะ
25 มีนาคม 2563 ขั้นตอนการเบิกเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร
25 มีนาคม 2563 ขั้นตอนการเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
17 กุมภาพันธ์ 2563 ใบแจ้งการชำระเงินรายได้แผ่นดิน สพป.ชพ.1
17 กุมภาพันธ์ 2563 ใบแจ้งการชำระเงินฝากคลัง สพป.ชพ.1
17 กุมภาพันธ์ 2563 ใบแจ้งการชำระเงินเบิกเกินส่งคืน สพป.ชพ.1
14 กุมภาพันธ์ 2563 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน ม.ค.63
01 พฤษภาคม 2562 แบบฟอร์มใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
01 พฤษภาคม 2562 คำอธิบายการกรอกรายละเอียดใบเบิกค่าเดินทางไปราชการ
01 พฤษภาคม 2562 แนวทางการเบิกจ่ายค่าตอบแทน/ค่าใช้สอย
30 เมษายน 2562 คู่มือการเบิกใบเสร็จรับเงิน
24 เมษายน 2562 ชี้แจ้งขั้นตอนการปฏิบัติในการถอนคืนเงินประกันสัญญา
01 เมษายน 2562 แนวทางการเบิกค่าตอบแทน/ค่าใช้สอย
20 มีนาคม 2562 ขั้นตอนการนำฝากเงินประกันสัญญา
25 กันยายน 2563 มาตรฐานวิชาเอกที่กำหนดให้มีในสถานศึกษา
18 พฤศจิกายน 2562 คำขอมีบัตรประจำตัว
08 ตุลาคม 2562 แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ
26 สิงหาคม 2562 คู่มือสรรหาลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ
09 กรกฎาคม 2562 แบบประเมินเพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการ
06 ธันวาคม 2561 คู่มือประเมินวิทยฐานะสายงานการสอน ว 17/2552
23 สิงหาคม 2561 คู่มือการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะและโปรแกรมการบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook) พร้อมคู่มือการใช้โปรแกรม
26 กรกฎาคม 2561 คู่มือการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ และโปรแกรมการบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook) พร้อมคู่มือการใช้โปรแกรม
18 กรกฎาคม 2561 การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2561
27 มิถุนายน 2561 แบบประเมินของคณะกรรมการ ในการประเมินเพื่อขอมีวิทยฐานะชำนาญการ
21 มิถุนายน 2561 Flow chart ขั้นตอนการดำเนินการจัดพิธีรับเครื่องราชฯ
14 มิถุนายน 2561 ขั้นตอนการขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
18 เมษายน 2561 แบบฟอร์มขอรับการประเมินของลูกจ้างประจำ
06 มีนาคม 2561 เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ (ว.21/2560)
02 กุมภาพันธ์ 2561 เกณฑ์มาตรฐานวิชาเอกที่กำหนดให้มีในสถานศึกษาระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
08 เมษายน 2563 หุ่นยนต์ปั๊มเจล..ลดเสี่ยงโควิด
19 มีนาคม 2563 ผอ.สพป.ชุมพร1 เยี่ยมโรงเรียนก่อนปิดภาคเรียนและเน้นย้ำมาตรการป้องกันไวรัสโคโรนา 2019(Covid -19)
24 ธันวาคม 2562 สพป.ชุมพร เขต 1 ประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ประสานงานคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 3
18 กันยายน 2562 ประชุมยกระดับคุณภาพระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2562
29 สิงหาคม 2562 กิจกรรม “หิ้วปิ่นโตเข้าวัดทำบุญวันพระ”
23 สิงหาคม 2562 ต้อนรับคณะกรรมการจากมูลนิธิไทยรัฐ
07 สิงหาคม 2562 พิธีปิดงานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1 จังหวัดชุมพร
03 มิถุนายน 2562 คณะข้าราชการ/ลูกจ้าง สพป.ชุมพร เขต 1 ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562 จังหวัดชุมพร
30 พฤษภาคม 2562 ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด
24 เมษายน 2562 ประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
19 เมษายน 2562 ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารงานตามรอยพระยุคลบาท
23 มกราคม 2562 ประชุมผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่1/2562
17 มกราคม 2562 งานวันครู ประจำปี 2562
25 ธันวาคม 2561 กิจกรรมเคารพธงชาติเช้าวันจันทร์
25 ธันวาคม 2561 สพป.ชุมพร เขต 1 มอบบ้านให้นักเรียน”สร้างรอยยิ้มให้น้อง”
14 กันยายน 2563 โครงการอบรมเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
08 พฤษภาคม 2562 คู่มือหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
03 พฤษภาคม 2562 ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน และนโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
30 มกราคม 2562 แนวปฏิบัติข้าราชการกับการวางตนเป็นกลางทางการเมือง
06 พฤศจิกายน 2561 รายงานการพิจารณาศึกษาการแก้ไขปัญหาระบบอุปถัมภ์ในระบบราชการไทยให้เป็นรูปธรรม
25 มกราคม 2561 เรื่อง  แจ้งประกาศแนวปฏิบัติในการป้องกันการรับสินบนภายในหน่วยงาน
25 มกราคม 2561 เรื่อง  แจ้งประกาศแนวปฏิบัติในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน
20 มกราคม 2561 ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2543
20 มกราคม 2561 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2544
20 มกราคม 2561 หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 04273/ว3723 ลว. 19 มิถุนายน 2560 เรื่อง แนวทางการส่งเสริมการปฏิบัติกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดและกรณีเรี่ยไร
15 มกราคม 2561 การจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ
11 มกราคม 2561 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการสอนพิเศษของบุคลากรในสถานศึกษา
11 มกราคม 2561 ส่งเอกสารประกอบการตอบแบบสอบถามรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติ (เพิ่มเติม)
05 มกราคม 2561 (Integrity and transparency Assessment : ITA) >> กลุ่มกฎหมายและคดี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561)
28 ธันวาคม 2560 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู (ใหม่)
13 กรกฎาคม 2563 แบบฝึกทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
18 สิงหาคม 2562 การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) โดยใช้รูปแบบ KHOTIA MODEL สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ของโรงเรียนบ้านคอเตี้ย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๑
23 กรกฎาคม 2562 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบยูเลิร์นนิงด้วยเอกสารประกอบการสอนโดยใช้สื่อเทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องทศนิยม
31 มกราคม 2562 รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง หน่วยของสิ่งมีชีวิตและการดำรงชีวิตของพืชกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
29 มกราคม 2562 แนวทางการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นตามหลักสูตรแกนกลาง
29 มกราคม 2562 คู่มือการนิเทศที่มีประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
12 มกราคม 2562 รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง วัสดุมหัศจรรย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดย วันดี อินทรสุวรรณ์ โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต
11 ธันวาคม 2561 รายงานการประเมินโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้อิงมาตรฐานเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
24 พฤศจิกายน 2561 คู่มือดำเนินงาน การบริหารจัดการโรงเรียนคุณธรรมที่มีสัมฤทธิผล โรงเรียนบ้านปากน้ำ (เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์ )
24 พฤศจิกายน 2561 รายงานการประเมินโครงการพัฒนาครู ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้แบบโครงงาน ระดับประถมศึกษา โรงเรียนบ้านปากน้า(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) ปี การศึกษา 2560
23 กันยายน 2561 การวิจัยและพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติมชุด ชุมพรบ้านฉัน เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
29 มิถุนายน 2561 รายงานการสร้างและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชา คอมพิวเตอร์ (ง 14201) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
12 มิถุนายน 2561 รายงานผลการพัฒนาชุดการสอนแบบอิงประสบการณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องพืชน่ารู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดย บุญโชติ นุ่มปาน โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต
26 มีนาคม 2561 รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7E) หน่วยการเรียนรู้ การดำรงชีวิตของพืช กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

VDO รายการพุธเช้าข่าว สพฐ.

VDO กิจกรรม สพป.ชพ.1

 

 

ข่าวการศึกษาที่น่าสนใจและติดตาม

RSS Kroobannok Education News

ติดต่อ webmaster : facebook


เข้าระบบ

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253