wwwcpn1

Slider
previous arrow
next arrow
Slider

นายมนูญ จันทร์สุข

ผู้อำนวยการ สพป.ชพ.เขต 1

 

เพลงมาร์ช สพป.ชพ.1

ข่าวข้นค้นข่าว สพป.ชพ.1

Slider
09 เมษายน 2563 จดหมายข่าว กลุ่มพัฒนาครูฯ ฉบับที่ 7 “ประชุมทางไกล (Video Conference) การจัดทำบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานตำแหน่ง รอง ผอ.สพป.
08 เมษายน 2563 สพป.ชุมพร เขต 1 ร่วมรับชมรายการพุธเช้า ข่าวสพฐ.ครั้งที่14/2563
08 เมษายน 2563 หุ่นยนต์ปั๊มเจล..ลดเสี่ยงโควิด
03 เมษายน 2563 แสดงความชื่นชม**  นักเรียนที่ได้พัฒนาความสามารถทางวิชาการ และได้รับรางวัลจากการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ปี พ.ศ. 2563 (รอบสอง ระดับประเทศ)
02 เมษายน 2563 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนมีนาคม 2563
01 เมษายน 2563 ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการครูที่ได้รับรางวัลในการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. ( OBEC AWARDS) ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2562 ระดับภาค
01 เมษายน 2563 สพป.ชุมพร เขต 1 ร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าวสพฐ.ครั้งที่ 13/2563
01 เมษายน 2563 สพป.ชุมพร เขต 1 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า…ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 13/2563
31 มีนาคม 2563 จดหมายข่าวกลุ่มพัฒนาครู ฉบับที่ 5 ประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงานกลุ่มพัฒนาครูฯ
30 มีนาคม 2563 กิจกรรมเคารพธงชาติ
26 มีนาคม 2563 แนวทางปฏิบัติการดำเนินการภายหลังหน่วยงานของรัฐบอกเลิกสัญญาซื้อหรือจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 103 วรรคหนึ่ง (2) หรือ (4)
26 มีนาคม 2563 ขยายระยะเวลาบันทึกข้อมูลย้อนหลังสำหรับการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP)
25 มีนาคม 2563 ขั้นตอนการเบิกเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร
25 มีนาคม 2563 ขั้นตอนการเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
24 มีนาคม 2563 สพป.ชุมพร เขต 1 ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference
23 มีนาคม 2563 กิจกรรมเคารพธงชาติ
20 มีนาคม 2563 แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
19 มีนาคม 2563 จดหมายข่าว กลุ่มพัฒนาครูฯ ร่วมกิจกรรม Big Cleaning ป้องกันเชื้อโรคไวรัสโควิด 2019 (Covid – 19)
19 มีนาคม 2563 ผอ.สพป.ชุมพร1 เยี่ยมโรงเรียนก่อนปิดภาคเรียนและเน้นย้ำมาตรการป้องกันไวรัสโคโรนา 2019(Covid -19)
19 มีนาคม 2563 สพป.ชุมพร เขต 1 จัด Big Cleaning ป้องกันเชื้อไวรัสโควิด 2019
18 มีนาคม 2563 การจัดตั้งศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563
18 มีนาคม 2563 ด่วน!!! สพฐ.แจ้งมาตรการฯ และเลื่อนเรื่องการรับนักเรียน
18 มีนาคม 2563 คู่มือการคัดเลือก โรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Facebook Pagelike Widget

การจัดซื้อจัดจ้าง สพป.ชุมพร เขต 1

30 ตุลาคม 2562 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
27 มิถุนายน 2562 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
30 พฤษภาคม 2562 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ประจำปีการศึกษา 2562
21 พฤษภาคม 2562 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV รายการตู้เหล็กเก็บเอกสาร
26 พฤศจิกายน 2561 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์แยกรายการ ประจำปีการศึกษา 2562
22 พฤศจิกายน 2561 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
05 กุมภาพันธ์ 2561 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพิ่มเติม
05 มกราคม 2561 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประจำห้องเรียน
01 ธันวาคม 2560 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
20 พฤศจิกายน 2560 ประกาศแผนการจัดซื้อรถตู้โดยสาร 12 ที่นั้งประจำปีงบประมาณ2561
25 มีนาคม 2560 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
25 พฤศจิกายน 2559 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
26 มีนาคม 2563 แนวทางปฏิบัติการดำเนินการภายหลังหน่วยงานของรัฐบอกเลิกสัญญาซื้อหรือจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 103 วรรคหนึ่ง (2) หรือ (4)
26 มีนาคม 2563 ขยายระยะเวลาบันทึกข้อมูลย้อนหลังสำหรับการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP)
12 มีนาคม 2563 ซ้อมความเข้าใจการบริหารสัญญากรณีที่ได้รับผลกระทบจากกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))
12 มีนาคม 2563 มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
21 กุมภาพันธ์ 2563 การจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement: e-GP)
18 กุมภาพันธ์ 2563 การคืนหลักประกันสัญญา
27 มกราคม 2563 คู่มือสมัคร OBECMAIL และหัวหน้าเจ้าหน้าที่ ในระบบ e-GP
20 มกราคม 2563 เอกสารการประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาผู้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่การเงินและพัสดุโรงเรียน
30 ตุลาคม 2562 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
18 กันยายน 2562 สัญญา ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง DLIT
08 กันยายน 2562 ประกาศผู้ชนะ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง DLIT
30 สิงหาคม 2562 กรรมการพิจารณา ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง DLIT ไม่มีผู้ผ่าน และประกาศใหม่
16 สิงหาคม 2562 สัญญาจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน
15 สิงหาคม 2562 สัญญา บจก.ไอ.บี.โปร
07 สิงหาคม 2562 สัญญา บจก.พี.เจ.37พาราวู้ด
27 มิถุนายน 2562 สรุป Link ขั้นตอนการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
27 พฤษภาคม 2562 สรุป Link ขั้นตอนการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง DLIT ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
23 พฤษภาคม 2562 สรุป Link ขั้นตอนการจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV รายการตู้เหล็กเก็บเอกสาร โดยวิธีคัดเลือก
05 เมษายน 2562 สรุป Link ขั้นตอนการจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ครั้งที่ 2
14 กุมภาพันธ์ 2562 สรุป Link ขั้นตอนการจัดซื้อครุภัณฑ์ (Shopping List) ครุภัณฑ์สำหรับดนตรีไทย (ครั้งที่ ๒) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
14 กุมภาพันธ์ 2562 สรุป Link ขั้นตอนการจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
06 ธันวาคม 2561 สรุป Link ขั้นตอนการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องตัดหญ้าและถังน้ำ
06 ธันวาคม 2561 สรุป link ขั้นตอนการจัดซื้อครุภัณฑ์ Shopping List 5 รายการ
06 ธันวาคม 2561 สรุป Link จัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ- เก้าอี้นักเรียน ปีงบประมาณ 2562
06 ธันวาคม 2561 สรุป Link ขั้นตอนการจัดซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์ 9 รายการ ของ สพป.ชพ.1
04 ธันวาคม 2561 สรุป Link จัดซื้อครุภัณฑ์ 2 รายการ เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์และจอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า
31 สิงหาคม 2561 สรุป link ขั้นตอนซื้อโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนจากงบประมาณเงินกันงบประมาณปี 2560 ไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผู้พัน
05 กุมภาพันธ์ 2563 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน มกราคม 2563
02 มกราคม 2563 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ธันวาคม 2562
30 พฤศจิกายน 2562 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน พฤศจิกายน 2562
04 พฤศจิกายน 2562 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ตุลาคม 2562
30 กันยายน 2562 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน กันยายน 2562
01 กันยายน 2562 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน สิงหาคม 2562
01 สิงหาคม 2562 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน กรกฏาคม 2562
01 กรกฎาคม 2562 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน มิถุนายน 2562
01 มิถุนายน 2562 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน พฤษภาคม 2562
30 เมษายน 2562 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน เมษายน 2562
31 มีนาคม 2562 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน มีนาคม 2562
28 กุมภาพันธ์ 2562 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน กุมภาพันธ์ 2562
31 มกราคม 2562 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน มกราคม 2562
07 มกราคม 2562 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2561
02 มกราคม 2562 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ธันวาคม 2561
02 เมษายน 2563 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนมีนาคม 2563
10 มีนาคม 2563 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563
14 กุมภาพันธ์ 2563 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน ม.ค.63
13 มกราคม 2563 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน ธค.62
04 ธันวาคม 2562 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน พ.ย.62
11 พฤศจิกายน 2562 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน ต.ค.62
10 ตุลาคม 2562 รายละเอียดประกอบการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง หน่วยเบิกจ่าย สพป.ชุมพร เขต1 ศูนย์ต้นทุน 2000400185 ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
08 ตุลาคม 2562 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน ก.ย.62
05 กันยายน 2562 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน สค.62
06 สิงหาคม 2562 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน กรกฎาคม 2562

Integrity and Transparency Assessment

กลุ่มงานในสำนักงานเขตพื้นที่ฯ

08 เมษายน 2563 สพป.ชุมพร เขต 1 ร่วมรับชมรายการพุธเช้า ข่าวสพฐ.ครั้งที่14/2563
08 เมษายน 2563 หุ่นยนต์ปั๊มเจล..ลดเสี่ยงโควิด
01 เมษายน 2563 สพป.ชุมพร เขต 1 ร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าวสพฐ.ครั้งที่ 13/2563
30 มีนาคม 2563 กิจกรรมเคารพธงชาติ
24 มีนาคม 2563 สพป.ชุมพร เขต 1 ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference
23 มีนาคม 2563 กิจกรรมเคารพธงชาติ
19 มีนาคม 2563 ผอ.สพป.ชุมพร1 เยี่ยมโรงเรียนก่อนปิดภาคเรียนและเน้นย้ำมาตรการป้องกันไวรัสโคโรนา 2019(Covid -19)
19 มีนาคม 2563 สพป.ชุมพร เขต 1 จัด Big Cleaning ป้องกันเชื้อไวรัสโควิด 2019
16 มีนาคม 2563 กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ
13 มีนาคม 2563 ข้าราชการและลูกจ้าง สพป.ชพ.1 ร่วมรับฟังรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.”
09 มีนาคม 2563 กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ
02 มีนาคม 2563 กิจกรรมเคารพธงชาติ
01 มีนาคม 2563 การสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 (รอบสอง)
26 กุมภาพันธ์ 2563 คณะข้าราชการ สพป.ชุมพร เขต 1 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 8/2563
03 กุมภาพันธ์ 2563 กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ
02 เมษายน 2563 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนมีนาคม 2563
26 มีนาคม 2563 แนวทางปฏิบัติการดำเนินการภายหลังหน่วยงานของรัฐบอกเลิกสัญญาซื้อหรือจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 103 วรรคหนึ่ง (2) หรือ (4)
26 มีนาคม 2563 ขยายระยะเวลาบันทึกข้อมูลย้อนหลังสำหรับการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP)
25 มีนาคม 2563 ขั้นตอนการเบิกเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร
25 มีนาคม 2563 ขั้นตอนการเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
12 มีนาคม 2563 ซ้อมความเข้าใจการบริหารสัญญากรณีที่ได้รับผลกระทบจากกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))
12 มีนาคม 2563 มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
10 มีนาคม 2563 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563
21 กุมภาพันธ์ 2563 การจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement: e-GP)
18 กุมภาพันธ์ 2563 การคืนหลักประกันสัญญา
17 กุมภาพันธ์ 2563 ใบแจ้งการชำระเงินรายได้แผ่นดิน สพป.ชพ.1
17 กุมภาพันธ์ 2563 ใบแจ้งการชำระเงินฝากคลัง สพป.ชพ.1
17 กุมภาพันธ์ 2563 ใบแจ้งการชำระเงินเบิกเกินส่งคืน สพป.ชพ.1
14 กุมภาพันธ์ 2563 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน ม.ค.63
05 กุมภาพันธ์ 2563 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน มกราคม 2563
22 มกราคม 2563 สรุปรายละเอียดการเรียกตัวพนักงานราชการ (ข้อมูล ณ วันที่ 22 ม.ค.63)
22 มกราคม 2563 บัญชีรายละเอียดตำแหน่งว่างรับย้ายข้าราชการครู ปี 2563 (เพิ่มเติม)
17 มกราคม 2563 บัญชีจัดสรรตำแหน่งครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
15 มกราคม 2563 บัญชีรายละเอียดตำแหน่งว่างรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ปี พ.ศ.2563
15 มกราคม 2563 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. (กรณีปกติ) ปี พ.ศ.2563
07 มกราคม 2563 บัญชีรายละเอียดตำแหน่งว่างรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ปี พ.ศ.2563
27 ธันวาคม 2562 สรุปรายละเอียดการเรียกตัวพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน
06 ธันวาคม 2562 การต่อสัญญาจ้างอัตราจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ
04 ธันวาคม 2562 ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม)
02 ธันวาคม 2562 การประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังในสถานศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา
29 พฤศจิกายน 2562 การต่อสัญญาจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
21 พฤศจิกายน 2562 การต่อสัญญาจ้างครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต
18 พฤศจิกายน 2562 คำขอมีบัตรประจำตัว
29 ตุลาคม 2562 การต่อสัญญาจ้างเจ้าหน้าที่ธุรการของโรงเรียน(โครงการคืนครูให้นักเรียน)
08 ตุลาคม 2562 แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ
19 ธันวาคม 2562 ประชุมคณะทำงานจัดนิทรรศการ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69 จังหวัดนครศรีธรรมราช
18 ธันวาคม 2562 ร่วมประชุมโครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด
17 ธันวาคม 2562 สพป.ชุมพร เขต 1 ซักซ้อม ให้กำลังใจ ตัวแทนแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
12 ธันวาคม 2562 ประชุมทางไกล “ชี้แจงการจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ 2564 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนคุณภาพประจําตําบล”
28 พฤศจิกายน 2562 ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
20 พฤศจิกายน 2562 ชื่อเรื่อง รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัย ด้วยกิจกรรมบูรณาการตามแนวทางสะเต็มศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
07 ตุลาคม 2562 กลุ่มนิเทศฯ สพป.ชพ.1 เป็นพี่เลี้ยงนักศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพฯ จากม.กรุงเทพธนบุรี
27 กันยายน 2562 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสื่อสาร สร้างความเข้าใจ และเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่
27 สิงหาคม 2562 Boot Camp 2019 อำเภอท่าแซะ จุดที่ 1
24 สิงหาคม 2562 📣การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการศึกษา ปฐมวัยตามแนวคิดไฮสโคป (High Scope)
24 สิงหาคม 2562 Boot Camp 2019 อำเภอเมือง
21 สิงหาคม 2562 คัดเลือกรูปเล่มผลงาน “เปิดบ้านนักคิด ทักษะชีวิต CPN1”
16 สิงหาคม 2562 ศึกษานิเทศก์ สพป.ชพ.1 ร่วมประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาวิชาชีพศึกษานิเทศก์ ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562
16 สิงหาคม 2562 📢สพป.ชพ.1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเฉพาะทาง โครงการ“บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ระดับประถมศึกษา💢
03 สิงหาคม 2562 ✨สพป.ชุมพร เขต 1 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้านวิทยาการคำนวณ❗
03 เมษายน 2563 แสดงความชื่นชม**  นักเรียนที่ได้พัฒนาความสามารถทางวิชาการ และได้รับรางวัลจากการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ปี พ.ศ. 2563 (รอบสอง ระดับประเทศ)
18 มีนาคม 2563 การจัดตั้งศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563
18 มีนาคม 2563 ด่วน!!! สพฐ.แจ้งมาตรการฯ และเลื่อนเรื่องการรับนักเรียน
18 มีนาคม 2563 คู่มือการคัดเลือก โรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
13 มีนาคม 2563 การเฝ้าระวังและป้องกันการแพ่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
13 มีนาคม 2563 แจ้งเตือนการเกิดโรค อุบัติเหตุ และการเกิดสาธารณภัยในฤดูร้อน
03 มีนาคม 2563 ด่วน! โรงเรียนเข้าระบบรายงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563
27 มกราคม 2563 เลิกศูนย์การเรียนวชิรากรอุปถัมภ์ เพชรบุรี
23 มกราคม 2563 ผลการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ รอบแรกระดับเขตพื้นที่การศึกษาประจำปี พ.ศ.2563
27 พฤศจิกายน 2562 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน คัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2562
26 พฤศจิกายน 2562 ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ครั้งที่ 1/2562
19 พฤศจิกายน 2562 ประชาสัมพันธ์การสอบวัดความรู้นักเรียน Pretest ม.1 ปีการศึกษา 2563
05 พฤศจิกายน 2562 แจ้งสนามสอบโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562
09 ตุลาคม 2562 แจ้งปฏิทินการดำเนินงานการรับนักเรียน และปฏิทินการรับสมัครนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563
09 ตุลาคม 2562 แจ้งปรับปรุงแก้ไขระเบียบและประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ
24 มิถุนายน 2562 คู่มือการปฎิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน
21 มิถุนายน 2562 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน(พ.ศ.2559-2562)
10 มิถุนายน 2562 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.2559 – 2562)
10 พฤษภาคม 2562 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2561
07 พฤษภาคม 2562 รายงานผลการดำเนินงานการจัดสรรและติดตามการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2561
10 เมษายน 2562 ร่วมทำ ร่วมคิด ร่วมพัฒนา
01 เมษายน 2562 รายงานการประเมินผลความสามารถในการอ่านและการเขียนของนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ปีการศึกษา 2561 ทางระบบติดตามและประเมินผลอิเล็กทรอนิกส์
22 มีนาคม 2562 ประชุมคณะกรรมการประเมินโรงเรียนขนาดเล็กที่ดำรงอยู่ได้ด้วยตนเอง (Stand alone)
15 มีนาคม 2562 ร่วมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนประชาสันติ
26 กุมภาพันธ์ 2562 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
08 มกราคม 2562 รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปี พ.ศ.2561 ของบุคลากรใน สพป.ชพ.1
12 ธันวาคม 2561 ประชุมคณะกรรมการ/คณะทำหน้าที่วิเคราะห์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2562
29 พฤศจิกายน 2561 ร่วมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหัวว่าว
13 พฤศจิกายน 2561 ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
12 พฤศจิกายน 2561 เยี่ยมโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยที่โรงเรียนวัดหาดทรายแก้วและโรงเรียนบ้านดอนไทรงาม
03 ตุลาคม 2562 พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ.2562
03 ตุลาคม 2562 แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในการประกอบอาหาร การจ้างบุคคลเพื่อประกอบอาหาร หรือการจ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ)
29 เมษายน 2562 เปรียบเทียบขั้นตอนการเสนอราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29 เมษายน 2562 ขั้นตอนการเสนอราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(ใหม่) เปิดระบบวันที่ 24 เมษายน 2562
26 มีนาคม 2562 ประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค
26 มีนาคม 2562 แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในการประกอบอาหาร การจ้างบุคคลเพื่อประกอบอาหาร หรือการจ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ)
27 กุมภาพันธ์ 2562 ตัวอย่างแบบฟอร์มการตรวจสอบพัสดุประจำปี ตามระเบียบฯปี 60
27 กุมภาพันธ์ 2562 การซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการจำหน่ายพัสดุ โดยวิธีการขายทอดตลาด ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 215 วรรคหนึ่ง (1)
20 กุมภาพันธ์ 2562 ค่ารักษาพยาบาล (ใหม่)
20 กุมภาพันธ์ 2562 การถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับบุคลากรภายในหน่วยงาน เรื่อง ด้านการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551
20 กุมภาพันธ์ 2562 การถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับบุคลากรภายในหน่วยงาน เรื่อง ด้านพัสดุภาครัฐ
08 มกราคม 2562 แนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กรณีการนำผลการจัดซื้อจัดจ้างที่เงินงบประมาณที่ถูกพับไปมาใช้กับเงินงบประมาณในปีใหม่
07 มกราคม 2562 คู่มือสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ พ.ศ.2553
23 พฤศจิกายน 2561 ข้อบกพร่องและกรณีทุจริตทางงานคลัง
23 พฤศจิกายน 2561 พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๑
08 พฤษภาคม 2562 คู่มือหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
03 พฤษภาคม 2562 ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน และนโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
30 มกราคม 2562 แนวปฏิบัติข้าราชการกับการวางตนเป็นกลางทางการเมือง
06 พฤศจิกายน 2561 รายงานการพิจารณาศึกษาการแก้ไขปัญหาระบบอุปถัมภ์ในระบบราชการไทยให้เป็นรูปธรรม
27 มิถุนายน 2561 ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและนโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ภาษาพม่า)
21 มิถุนายน 2561 ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน และนโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ภาษาจีน)
07 มิถุนายน 2561 ประกาศมาตรการป้องกันการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนภายในหน่วยงาน 2561
07 พฤษภาคม 2561 มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ
24 เมษายน 2561 มาตรการป้องกันการทุจริตในการเรียกทรัพย์สิน หรือประโยชน์ตอบแทนเพื่อโอกาสในการเข้าเรียน
26 มีนาคม 2561 มาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
07 มีนาคม 2561 เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน และนโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
02 มีนาคม 2561 รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 2561
25 มกราคม 2561 เรื่อง  แจ้งประกาศแนวปฏิบัติในการป้องกันการรับสินบนภายในหน่วยงาน
25 มกราคม 2561 เรื่อง  แจ้งประกาศแนวปฏิบัติในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน
20 มกราคม 2561 ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2543
01 เมษายน 2563 สพป.ชุมพร เขต 1 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า…ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 13/2563
18 มีนาคม 2563 ด่วน!!! สพฐ.แจ้งมาตรการฯ และเลื่อนเรื่องการรับนักเรียน
25 ธันวาคม 2562 สพป.ชุมพร เขต 1 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า…ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 50/2562
19 ธันวาคม 2562 ประชุมทางไกลวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เพื่อรับฟังแนวนโยบายการขับเคลื่อนงานของกระทรวงศึกษาธิการ
18 ธันวาคม 2562 สพป.ชุมพร เขต 1 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า…ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 49/2562
04 ธันวาคม 2562 สพป.ชุมพร เขต 1 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า…ข่าว สพฐ.” ครั้่งที่ 46/2562
04 ธันวาคม 2562 สพป.ชุมพร เขต 1 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า…ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 47/2562
20 พฤศจิกายน 2562 สพป.ชุมพร เขต 1 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า…ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 45/2562
13 พฤศจิกายน 2562 สพป.ชุมพร เขต 1 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 44/2562
06 พฤศจิกายน 2562 สพป.ชุมพร เขต 1 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 43/2562
30 ตุลาคม 2562 สพป.ชุมพร เขต 1 ร่วมรับชมรายการ  “พุธเช้า…ข่าว สพฐ.”  ครั้งที่ 42/2562
09 ตุลาคม 2562 สพป.ชุมพร เขต 1 ร่วมรับชมรายการ  “พุธเช้า…ข่าว สพฐ.”  ครั้งที่ 40/2562  ผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ (Video  Conference)
30 กันยายน 2562 เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพบผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศ
26 กันยายน 2562 สพป.ชพ.1 ร่วมรับชมรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 38/2562
18 กันยายน 2562 สพป.ชุมพร เขต 1 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า…ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 37/2562
09 เมษายน 2563 จดหมายข่าว กลุ่มพัฒนาครูฯ ฉบับที่ 7 “ประชุมทางไกล (Video Conference) การจัดทำบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานตำแหน่ง รอง ผอ.สพป.
01 เมษายน 2563 ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการครูที่ได้รับรางวัลในการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. ( OBEC AWARDS) ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2562 ระดับภาค
31 มีนาคม 2563 จดหมายข่าวกลุ่มพัฒนาครู ฉบับที่ 5 ประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงานกลุ่มพัฒนาครูฯ
19 มีนาคม 2563 จดหมายข่าว กลุ่มพัฒนาครูฯ ร่วมกิจกรรม Big Cleaning ป้องกันเชื้อโรคไวรัสโควิด 2019 (Covid – 19)
12 มีนาคม 2563 จดหมายข่าว ประชุมคณะกรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด สพฐ. ในระยะเวลา 1 ปี
10 มีนาคม 2563 จดหมายข่าว กลุ่มพัฒนาครู ฉบับที่ 4 การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษาจากวิทยาลัยทองสุข
04 มีนาคม 2563 จดหมายข่าว กลุ่มพัฒนาครู ฉบับที่ 3 ตรวจเยี่ยมสนามสอบวัดความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : Nt)
03 มีนาคม 2563 จดหมายข่าว กลุ่มพัฒนาครูฯ ฉบับที่ 2 การประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานยอดเยี่ยมเพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (Obec Awards)ระดับภาค ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2562
27 กุมภาพันธ์ 2563 จดหมายข่าว ประชุมคณะกรรมการตัดสินประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
17 กุมภาพันธ์ 2563 จดหมายข่าว ลงนาม MOU ผู้บริหารสถานศึกษาใหม่
16 กุมภาพันธ์ 2563 จดหมายข่าว โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับประถมศึกษาและปฐมวัย
06 กุมภาพันธ์ 2563 จดหมายข่าวกลุ่มพัฒนาครูฯ ฉบับที่ 1 การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี 2562
22 มกราคม 2563 แผนพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำปีงบประมาณ 2563
16 ตุลาคม 2562 จดหมายข่าวกลุ่มพัฒนาครู ฉบับที่ 29 ประชาสัมพันธ์พระพุทธวชิรพล สพป.ชุมพร เขต 1
02 ตุลาคม 2562 ภาพกิจกรรมโครงการพัฒนาครูฯ ด้วยระบบ TEPE Online ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ปี 2562 (20 ก.ย. 2562)

Download เอกสารต่างๆ / เผยแพร่ผลงานวิชาการ

25 มีนาคม 2563 ขั้นตอนการเบิกเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร
25 มีนาคม 2563 ขั้นตอนการเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
17 กุมภาพันธ์ 2563 ใบแจ้งการชำระเงินรายได้แผ่นดิน สพป.ชพ.1
17 กุมภาพันธ์ 2563 ใบแจ้งการชำระเงินฝากคลัง สพป.ชพ.1
17 กุมภาพันธ์ 2563 ใบแจ้งการชำระเงินเบิกเกินส่งคืน สพป.ชพ.1
14 กุมภาพันธ์ 2563 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน ม.ค.63
01 พฤษภาคม 2562 แบบฟอร์มใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
01 พฤษภาคม 2562 คำอธิบายการกรอกรายละเอียดใบเบิกค่าเดินทางไปราชการ
01 พฤษภาคม 2562 แนวทางการเบิกจ่ายค่าตอบแทน/ค่าใช้สอย
30 เมษายน 2562 คู่มือการเบิกใบเสร็จรับเงิน
24 เมษายน 2562 ชี้แจ้งขั้นตอนการปฏิบัติในการถอนคืนเงินประกันสัญญา
01 เมษายน 2562 แนวทางการเบิกค่าตอบแทน/ค่าใช้สอย
20 มีนาคม 2562 ขั้นตอนการนำฝากเงินประกันสัญญา
20 มีนาคม 2562 ขั้นตอนการถอนเงินประกันสัญญา
06 กุมภาพันธ์ 2562 แนวทางการประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP (แนบแบบฟอร์ม excel)
18 พฤศจิกายน 2562 คำขอมีบัตรประจำตัว
08 ตุลาคม 2562 แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ
26 สิงหาคม 2562 คู่มือสรรหาลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ
09 กรกฎาคม 2562 แบบประเมินเพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการ
06 ธันวาคม 2561 คู่มือประเมินวิทยฐานะสายงานการสอน ว 17/2552
23 สิงหาคม 2561 คู่มือการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะและโปรแกรมการบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook) พร้อมคู่มือการใช้โปรแกรม
26 กรกฎาคม 2561 คู่มือการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ และโปรแกรมการบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook) พร้อมคู่มือการใช้โปรแกรม
18 กรกฎาคม 2561 การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2561
27 มิถุนายน 2561 แบบประเมินของคณะกรรมการ ในการประเมินเพื่อขอมีวิทยฐานะชำนาญการ
21 มิถุนายน 2561 Flow chart ขั้นตอนการดำเนินการจัดพิธีรับเครื่องราชฯ
14 มิถุนายน 2561 ขั้นตอนการขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
18 เมษายน 2561 แบบฟอร์มขอรับการประเมินของลูกจ้างประจำ
06 มีนาคม 2561 เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ (ว.21/2560)
02 กุมภาพันธ์ 2561 เกณฑ์มาตรฐานวิชาเอกที่กำหนดให้มีในสถานศึกษาระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
02 มกราคม 2561 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการแต่งกายของข้าราชการครู
08 เมษายน 2563 หุ่นยนต์ปั๊มเจล..ลดเสี่ยงโควิด
19 มีนาคม 2563 ผอ.สพป.ชุมพร1 เยี่ยมโรงเรียนก่อนปิดภาคเรียนและเน้นย้ำมาตรการป้องกันไวรัสโคโรนา 2019(Covid -19)
24 ธันวาคม 2562 สพป.ชุมพร เขต 1 ประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ประสานงานคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 3
18 กันยายน 2562 ประชุมยกระดับคุณภาพระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2562
29 สิงหาคม 2562 กิจกรรม “หิ้วปิ่นโตเข้าวัดทำบุญวันพระ”
23 สิงหาคม 2562 ต้อนรับคณะกรรมการจากมูลนิธิไทยรัฐ
07 สิงหาคม 2562 พิธีปิดงานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1 จังหวัดชุมพร
03 มิถุนายน 2562 คณะข้าราชการ/ลูกจ้าง สพป.ชุมพร เขต 1 ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562 จังหวัดชุมพร
30 พฤษภาคม 2562 ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด
24 เมษายน 2562 ประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
19 เมษายน 2562 ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารงานตามรอยพระยุคลบาท
23 มกราคม 2562 ประชุมผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่1/2562
17 มกราคม 2562 งานวันครู ประจำปี 2562
25 ธันวาคม 2561 กิจกรรมเคารพธงชาติเช้าวันจันทร์
25 ธันวาคม 2561 สพป.ชุมพร เขต 1 มอบบ้านให้นักเรียน”สร้างรอยยิ้มให้น้อง”
08 พฤษภาคม 2562 คู่มือหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
03 พฤษภาคม 2562 ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน และนโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
30 มกราคม 2562 แนวปฏิบัติข้าราชการกับการวางตนเป็นกลางทางการเมือง
06 พฤศจิกายน 2561 รายงานการพิจารณาศึกษาการแก้ไขปัญหาระบบอุปถัมภ์ในระบบราชการไทยให้เป็นรูปธรรม
25 มกราคม 2561 เรื่อง  แจ้งประกาศแนวปฏิบัติในการป้องกันการรับสินบนภายในหน่วยงาน
25 มกราคม 2561 เรื่อง  แจ้งประกาศแนวปฏิบัติในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน
20 มกราคม 2561 ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2543
20 มกราคม 2561 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2544
20 มกราคม 2561 หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 04273/ว3723 ลว. 19 มิถุนายน 2560 เรื่อง แนวทางการส่งเสริมการปฏิบัติกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดและกรณีเรี่ยไร
15 มกราคม 2561 การจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ
11 มกราคม 2561 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการสอนพิเศษของบุคลากรในสถานศึกษา
11 มกราคม 2561 ส่งเอกสารประกอบการตอบแบบสอบถามรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติ (เพิ่มเติม)
05 มกราคม 2561 (Integrity and transparency Assessment : ITA) >> กลุ่มกฎหมายและคดี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561)
28 ธันวาคม 2560 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู (ใหม่)
25 ธันวาคม 2560 กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. 2550
18 สิงหาคม 2562 การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) โดยใช้รูปแบบ KHOTIA MODEL สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ของโรงเรียนบ้านคอเตี้ย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๑
23 กรกฎาคม 2562 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบยูเลิร์นนิงด้วยเอกสารประกอบการสอนโดยใช้สื่อเทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องทศนิยม
31 มกราคม 2562 รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง หน่วยของสิ่งมีชีวิตและการดำรงชีวิตของพืชกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
29 มกราคม 2562 แนวทางการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นตามหลักสูตรแกนกลาง
29 มกราคม 2562 คู่มือการนิเทศที่มีประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
12 มกราคม 2562 รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง วัสดุมหัศจรรย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดย วันดี อินทรสุวรรณ์ โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต
11 ธันวาคม 2561 รายงานการประเมินโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้อิงมาตรฐานเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
24 พฤศจิกายน 2561 คู่มือดำเนินงาน การบริหารจัดการโรงเรียนคุณธรรมที่มีสัมฤทธิผล โรงเรียนบ้านปากน้ำ (เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์ )
24 พฤศจิกายน 2561 รายงานการประเมินโครงการพัฒนาครู ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้แบบโครงงาน ระดับประถมศึกษา โรงเรียนบ้านปากน้า(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) ปี การศึกษา 2560
23 กันยายน 2561 การวิจัยและพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติมชุด ชุมพรบ้านฉัน เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
29 มิถุนายน 2561 รายงานการสร้างและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชา คอมพิวเตอร์ (ง 14201) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
12 มิถุนายน 2561 รายงานผลการพัฒนาชุดการสอนแบบอิงประสบการณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องพืชน่ารู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดย บุญโชติ นุ่มปาน โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต
26 มีนาคม 2561 รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7E) หน่วยการเรียนรู้ การดำรงชีวิตของพืช กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

VDO รายการพุธเช้าข่าว สพฐ.

VDO กิจกรรม สพป.ชพ.1

 

 

ข่าวการศึกษาที่น่าสนใจและติดตาม

RSS Kroobannok Education News

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253