wwwcpn1

Slider
previous arrow
next arrow
Slider

นายมนูญ จันทร์สุข

ผู้อำนวยการ สพป.ชพ.เขต 1

 

เพลงมาร์ช สพป.ชพ.1

ข่าวข้นค้นข่าว สพป.ชพ.1

previous arrow
next arrow
ArrowArrow
Slider
16 ตุลาคม 2562 จดหมายข่าวกลุ่มพัฒนาครู ฉบับที่ 29 ประชาสัมพันธ์พระพุทธวชิรพล สพป.ชุมพร เขต 1
16 ตุลาคม 2562 สพป.ชุมพร เขต 1 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า…ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 41/2562
15 ตุลาคม 2562 ผอ.สพป.ชพ.1 เยี่ยมให้กำลังใจการแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับเครือข่ายสถานศึกษา
11 ตุลาคม 2562 ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 เยี่ยมให้กำลังใจการแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 69 ระดับเครือข่ายสถานศึกษา
10 ตุลาคม 2562 รายละเอียดประกอบการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง หน่วยเบิกจ่าย สพป.ชุมพร เขต1 ศูนย์ต้นทุน 2000400185 ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
09 ตุลาคม 2562 สพป.ชุมพร เขต 1 ร่วมรับชมรายการ  “พุธเช้า…ข่าว สพฐ.”  ครั้งที่ 40/2562  ผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ (Video  Conference)
09 ตุลาคม 2562 แจ้งปฏิทินการดำเนินงานการรับนักเรียน และปฏิทินการรับสมัครนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563
09 ตุลาคม 2562 แจ้งปรับปรุงแก้ไขระเบียบและประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ
08 ตุลาคม 2562 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน ก.ย.62
08 ตุลาคม 2562 แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ
07 ตุลาคม 2562 กลุ่มนิเทศฯ สพป.ชพ.1 เป็นพี่เลี้ยงนักศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพฯ จากม.กรุงเทพธนบุรี
04 ตุลาคม 2562 มอบเงินกองทุนช่วยเหลือนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา
03 ตุลาคม 2562 พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ.2562
03 ตุลาคม 2562 แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในการประกอบอาหาร การจ้างบุคคลเพื่อประกอบอาหาร หรือการจ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ)
02 ตุลาคม 2562 การประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2562)
02 ตุลาคม 2562 สพป.ชุมพร เขต 1 ร่วมรับชมรายการ  “พุธเช้า…ข่าว สพฐ.”  ครั้งที่ 39/2562  ผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ (Video  Conference)
02 ตุลาคม 2562 ภาพกิจกรรมโครงการพัฒนาครูฯ ด้วยระบบ TEPE Online ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ปี 2562 (20 ก.ย. 2562)
01 ตุลาคม 2562 พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2562
30 กันยายน 2562 เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพบผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศ
27 กันยายน 2562 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสื่อสาร สร้างความเข้าใจ และเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่
26 กันยายน 2562 สพป.ชพ.1 ร่วมรับชมรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 38/2562
24 กันยายน 2562 มุทิตาจิต”น้อมบูชิต ด้วยจิตคารวะ CPN1″
24 กันยายน 2562 พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
Facebook Pagelike Widget

การจัดซื้อจัดจ้าง สพป.ชุมพร เขต 1

10 ตุลาคม 2562 รายละเอียดประกอบการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง หน่วยเบิกจ่าย สพป.ชุมพร เขต1 ศูนย์ต้นทุน 2000400185 ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
27 มิถุนายน 2562 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
30 พฤษภาคม 2562 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ประจำปีการศึกษา 2562
21 พฤษภาคม 2562 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV รายการตู้เหล็กเก็บเอกสาร
26 พฤศจิกายน 2561 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์แยกรายการ ประจำปีการศึกษา 2562
22 พฤศจิกายน 2561 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
05 กุมภาพันธ์ 2561 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพิ่มเติม
05 มกราคม 2561 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประจำห้องเรียน
01 ธันวาคม 2560 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
20 พฤศจิกายน 2560 ประกาศแผนการจัดซื้อรถตู้โดยสาร 12 ที่นั้งประจำปีงบประมาณ2561
25 มีนาคม 2560 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
25 พฤศจิกายน 2559 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
10 ตุลาคม 2562 รายละเอียดประกอบการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง หน่วยเบิกจ่าย สพป.ชุมพร เขต1 ศูนย์ต้นทุน 2000400185 ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
18 กันยายน 2562 สัญญา ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง DLIT
08 กันยายน 2562 ประกาศผู้ชนะ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง DLIT
30 สิงหาคม 2562 กรรมการพิจารณา ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง DLIT ไม่มีผู้ผ่าน และประกาศใหม่
16 สิงหาคม 2562 สัญญาจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน
07 สิงหาคม 2562 สัญญา บจก.พี.เจ.37พาราวู้ด
07 สิงหาคม 2562 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
30 กรกฎาคม 2562 อุทธรณ์จัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ- เก้าอี้นักเรียน
08 กรกฎาคม 2562 สัญญาซื้อครุภัณฑ์ (Shopping List) ครุภัณฑ์สำหรับดนตรีไทย
02 กรกฎาคม 2562 เอกสารประกวดราคาจัดซื้อ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง DLIT
02 กรกฎาคม 2562 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง DLIT
02 กรกฎาคม 2562 เอกสารประกวดราคาจัดซื้อ ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน
02 กรกฎาคม 2562 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อ ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน
02 กรกฎาคม 2562 สัญญา จัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV รายการตู้เหล็กเก็บเอกสาร
02 กรกฎาคม 2562 ราคากลางรายการจัดซื้อ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง DLIT
10 ตุลาคม 2562 รายละเอียดประกอบการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง หน่วยเบิกจ่าย สพป.ชุมพร เขต1 ศูนย์ต้นทุน 2000400185 ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
27 มิถุนายน 2562 สรุป Link ขั้นตอนการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
27 พฤษภาคม 2562 สรุป Link ขั้นตอนการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง DLIT ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
23 พฤษภาคม 2562 สรุป Link ขั้นตอนการจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV รายการตู้เหล็กเก็บเอกสาร โดยวิธีคัดเลือก
05 เมษายน 2562 สรุป Link ขั้นตอนการจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ครั้งที่ 2
14 กุมภาพันธ์ 2562 สรุป Link ขั้นตอนการจัดซื้อครุภัณฑ์ (Shopping List) ครุภัณฑ์สำหรับดนตรีไทย (ครั้งที่ ๒) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
14 กุมภาพันธ์ 2562 สรุป Link ขั้นตอนการจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
06 ธันวาคม 2561 สรุป Link ขั้นตอนการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องตัดหญ้าและถังน้ำ
06 ธันวาคม 2561 สรุป link ขั้นตอนการจัดซื้อครุภัณฑ์ Shopping List 5 รายการ
06 ธันวาคม 2561 สรุป Link จัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ- เก้าอี้นักเรียน ปีงบประมาณ 2562
06 ธันวาคม 2561 สรุป Link ขั้นตอนการจัดซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์ 9 รายการ ของ สพป.ชพ.1
04 ธันวาคม 2561 สรุป Link จัดซื้อครุภัณฑ์ 2 รายการ เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์และจอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า
31 สิงหาคม 2561 สรุป link ขั้นตอนซื้อโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนจากงบประมาณเงินกันงบประมาณปี 2560 ไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผู้พัน
10 ตุลาคม 2562 รายละเอียดประกอบการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง หน่วยเบิกจ่าย สพป.ชุมพร เขต1 ศูนย์ต้นทุน 2000400185 ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
01 มิถุนายน 2562 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน พฤษภาคม 2562
30 เมษายน 2562 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน เมษายน 2562
31 มีนาคม 2562 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน มีนาคม 2562
28 กุมภาพันธ์ 2562 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน กุมภาพันธ์ 2562
31 มกราคม 2562 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน มกราคม 2562
07 มกราคม 2562 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2561
02 มกราคม 2562 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ธันวาคม 2561
30 พฤศจิกายน 2561 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน พฤศจิกายน 2561
01 พฤศจิกายน 2561 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ตุลาคม 2561
10 ตุลาคม 2562 รายละเอียดประกอบการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง หน่วยเบิกจ่าย สพป.ชุมพร เขต1 ศูนย์ต้นทุน 2000400185 ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
08 ตุลาคม 2562 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน ก.ย.62
05 กันยายน 2562 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน สค.62
06 สิงหาคม 2562 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน กรกฎาคม 2562
05 กรกฎาคม 2562 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน มิย.62
11 มิถุนายน 2562 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน พ.ค.62
08 พฤษภาคม 2562 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน เมษายน 2562
04 เมษายน 2562 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำเดือน มีค.2562
06 มีนาคม 2562 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน กพ.62
08 กุมภาพันธ์ 2562 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน มค.62

Integrity and Transparency Assessment

กลุ่มงานในสำนักงานเขตพื้นที่ฯ

11 ตุลาคม 2562 ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 เยี่ยมให้กำลังใจการแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 69 ระดับเครือข่ายสถานศึกษา
04 ตุลาคม 2562 มอบเงินกองทุนช่วยเหลือนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา
24 กันยายน 2562 มุทิตาจิต”น้อมบูชิต ด้วยจิตคารวะ CPN1″
18 กันยายน 2562 ประชุมยกระดับคุณภาพระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2562
02 กันยายน 2562 รับคณะศึกษาดูงาน สพป.พะเยา เขต 1
02 กันยายน 2562 กิจกรรมเคารพธงชาติ
29 สิงหาคม 2562 กิจกรรม “หิ้วปิ่นโตเข้าวัดทำบุญวันพระ”
29 สิงหาคม 2562 ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด
28 สิงหาคม 2562 การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยฯ ครั้งที่ 25 ระดับจังหวัดชุมพร
28 สิงหาคม 2562 คณะข้าราชการ สพป.ชุมพร เขต 1 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 34/2562
26 สิงหาคม 2562 กิจกรรมเคารพธงชาติ
23 สิงหาคม 2562 ต้อนรับคณะกรรมการจากมูลนิธิไทยรัฐ
23 สิงหาคม 2562 ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด
21 สิงหาคม 2562 คณะข้าราชการ สพป.ชุมพร เขต 1 รับชมรายการ “พุธเช้า…ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 33/2562
20 สิงหาคม 2562 ประชุมผู้บริหารการศึกษา ประธานเครือข่ายสถานศึกษา และผู้อำนวยการกลุ่ม
10 ตุลาคม 2562 รายละเอียดประกอบการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง หน่วยเบิกจ่าย สพป.ชุมพร เขต1 ศูนย์ต้นทุน 2000400185 ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
08 ตุลาคม 2562 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน ก.ย.62
18 กันยายน 2562 สัญญา ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง DLIT
08 กันยายน 2562 ประกาศผู้ชนะ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง DLIT
05 กันยายน 2562 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน สค.62
30 สิงหาคม 2562 กรรมการพิจารณา ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง DLIT ไม่มีผู้ผ่าน และประกาศใหม่
16 สิงหาคม 2562 สัญญาจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน
07 สิงหาคม 2562 สัญญา บจก.พี.เจ.37พาราวู้ด
07 สิงหาคม 2562 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
06 สิงหาคม 2562 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน กรกฎาคม 2562
30 กรกฎาคม 2562 อุทธรณ์จัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ- เก้าอี้นักเรียน
18 กรกฎาคม 2562 คู่มือการแก้ไขข้อมูลรหัสงบประมาณ e-GP
08 กรกฎาคม 2562 สัญญาซื้อครุภัณฑ์ (Shopping List) ครุภัณฑ์สำหรับดนตรีไทย
05 กรกฎาคม 2562 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน มิย.62
02 กรกฎาคม 2562 เอกสารประกวดราคาจัดซื้อ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง DLIT
08 ตุลาคม 2562 แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ
02 ตุลาคม 2562 การประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2562)
20 กันยายน 2562 การประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2562)
02 กันยายน 2562 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.พะเยา เขต 1
26 สิงหาคม 2562 การรายงานตัวผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
26 สิงหาคม 2562 คู่มือสรรหาลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ
19 สิงหาคม 2562 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ.2562
19 สิงหาคม 2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2562
31 กรกฎาคม 2562 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีพ.ศ.2562
27 กรกฎาคม 2562 ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
27 กรกฎาคม 2562 การคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
25 กรกฎาคม 2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
15 กรกฎาคม 2562 ข้อมูลสภาพอัตรากำลังข้าราชการครู ปีการศึกษา 2562
15 กรกฎาคม 2562 ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในวารสารวิชาการ สพฐ.ฉบับที่ 2 ประจำปี 2562
11 กรกฎาคม 2562 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
07 ตุลาคม 2562 กลุ่มนิเทศฯ สพป.ชพ.1 เป็นพี่เลี้ยงนักศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพฯ จากม.กรุงเทพธนบุรี
27 กันยายน 2562 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสื่อสาร สร้างความเข้าใจ และเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่
27 สิงหาคม 2562 Boot Camp 2019 อำเภอท่าแซะ จุดที่ 1
24 สิงหาคม 2562 📣การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการศึกษา ปฐมวัยตามแนวคิดไฮสโคป (High Scope)
24 สิงหาคม 2562 Boot Camp 2019 อำเภอเมือง
21 สิงหาคม 2562 คัดเลือกรูปเล่มผลงาน “เปิดบ้านนักคิด ทักษะชีวิต CPN1”
16 สิงหาคม 2562 ศึกษานิเทศก์ สพป.ชพ.1 ร่วมประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาวิชาชีพศึกษานิเทศก์ ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562
16 สิงหาคม 2562 📢สพป.ชพ.1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเฉพาะทาง โครงการ“บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ระดับประถมศึกษา💢
03 สิงหาคม 2562 ✨สพป.ชุมพร เขต 1 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้านวิทยาการคำนวณ❗
02 สิงหาคม 2562 📢ประชุมคณะกรรมการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามแนวทางครูแกนนำภาษาอังกฤษ ระดับภูมิภาค (Boot Camp)
21 กรกฎาคม 2562 สพป.ชุมพร เขต 1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐาน โครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” เรื่อง น้ำและอากาศ
06 กรกฎาคม 2562 สพป.ชุมพร เขต 1 รับโล่ยกย่อง เชิดชูเกียรติ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม (องค์กรคุณธรรม) ต้นแบบ
22 มิถุนายน 2562 การอบรมเชิงปฏิบัติการเฉพาะทาง “โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย”
17 มิถุนายน 2562 สพป.ชุมพร เขต 1 ร่วมรณรงค์ลดขยะ ลดโลกร้อน
14 มิถุนายน 2562 กลุ่มนิเทศฯ สพป.ชุมพร เขต 1 ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ศึกษานิเทศก์ จากสพป.ตรัง เขต 1
09 ตุลาคม 2562 แจ้งปฏิทินการดำเนินงานการรับนักเรียน และปฏิทินการรับสมัครนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563
09 ตุลาคม 2562 แจ้งปรับปรุงแก้ไขระเบียบและประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ
23 สิงหาคม 2562 เรื่อง ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการลมหายใจไร้มลทิน ประจำปี 2562
23 สิงหาคม 2562 เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมสำหรับครูและนักเรียน ในโครงการรณรงค์สวมหมวกกันน๊อก “สังคมหัวแข็ง ปี 4/2562”
23 สิงหาคม 2562 ประชาสัมพันธ์การแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 14
20 สิงหาคม 2562 ประชาสัมพันธ์การแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎครั้งที่ 16
08 สิงหาคม 2562 สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
06 สิงหาคม 2562 การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2562
25 กรกฎาคม 2562 ประชาสัมพันธ์**ประกาศรับสมัครนักเรียน กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปีการศึกษา 2563
25 กรกฎาคม 2562 รายชื่อนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ อายุ 3 – 16 ปี ปีการศึกษา 2562 ที่เข้ามาเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
24 กรกฎาคม 2562 แจ้งโรงเรียนในสังกัด ตรวจสอบนักเรียนไปเข้าเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
19 กรกฎาคม 2562 การคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 (สอบรอบที่ 1)
19 กรกฎาคม 2562 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การเขียนผลงานและการคัดเลือกผลงานเขียนเพื่อตีพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563
19 กรกฎาคม 2562 ขอความอนุเคราะห์จัดบริการด้านส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเด็กกลุ่มวัยเรียน
19 กรกฎาคม 2562 สำรวจความต้องการหนังสือสารานุกรมไทย สำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 43
24 มิถุนายน 2562 คู่มือการปฎิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน
21 มิถุนายน 2562 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน(พ.ศ.2559-2562)
10 มิถุนายน 2562 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.2559 – 2562)
10 พฤษภาคม 2562 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2561
07 พฤษภาคม 2562 รายงานผลการดำเนินงานการจัดสรรและติดตามการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2561
10 เมษายน 2562 ร่วมทำ ร่วมคิด ร่วมพัฒนา
01 เมษายน 2562 รายงานการประเมินผลความสามารถในการอ่านและการเขียนของนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ปีการศึกษา 2561 ทางระบบติดตามและประเมินผลอิเล็กทรอนิกส์
22 มีนาคม 2562 ประชุมคณะกรรมการประเมินโรงเรียนขนาดเล็กที่ดำรงอยู่ได้ด้วยตนเอง (Stand alone)
15 มีนาคม 2562 ร่วมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนประชาสันติ
26 กุมภาพันธ์ 2562 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
08 มกราคม 2562 รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปี พ.ศ.2561 ของบุคลากรใน สพป.ชพ.1
12 ธันวาคม 2561 ประชุมคณะกรรมการ/คณะทำหน้าที่วิเคราะห์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2562
29 พฤศจิกายน 2561 ร่วมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหัวว่าว
13 พฤศจิกายน 2561 ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
12 พฤศจิกายน 2561 เยี่ยมโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยที่โรงเรียนวัดหาดทรายแก้วและโรงเรียนบ้านดอนไทรงาม
03 ตุลาคม 2562 พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ.2562
03 ตุลาคม 2562 แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในการประกอบอาหาร การจ้างบุคคลเพื่อประกอบอาหาร หรือการจ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ)
29 เมษายน 2562 เปรียบเทียบขั้นตอนการเสนอราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29 เมษายน 2562 ขั้นตอนการเสนอราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(ใหม่) เปิดระบบวันที่ 24 เมษายน 2562
26 มีนาคม 2562 ประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค
26 มีนาคม 2562 แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในการประกอบอาหาร การจ้างบุคคลเพื่อประกอบอาหาร หรือการจ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ)
27 กุมภาพันธ์ 2562 ตัวอย่างแบบฟอร์มการตรวจสอบพัสดุประจำปี ตามระเบียบฯปี 60
27 กุมภาพันธ์ 2562 การซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการจำหน่ายพัสดุ โดยวิธีการขายทอดตลาด ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 215 วรรคหนึ่ง (1)
20 กุมภาพันธ์ 2562 ค่ารักษาพยาบาล (ใหม่)
20 กุมภาพันธ์ 2562 การถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับบุคลากรภายในหน่วยงาน เรื่อง ด้านการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551
20 กุมภาพันธ์ 2562 การถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับบุคลากรภายในหน่วยงาน เรื่อง ด้านพัสดุภาครัฐ
08 มกราคม 2562 แนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กรณีการนำผลการจัดซื้อจัดจ้างที่เงินงบประมาณที่ถูกพับไปมาใช้กับเงินงบประมาณในปีใหม่
07 มกราคม 2562 คู่มือสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ พ.ศ.2553
23 พฤศจิกายน 2561 ข้อบกพร่องและกรณีทุจริตทางงานคลัง
23 พฤศจิกายน 2561 พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๑
08 พฤษภาคม 2562 คู่มือหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
03 พฤษภาคม 2562 ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน และนโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
30 มกราคม 2562 แนวปฏิบัติข้าราชการกับการวางตนเป็นกลางทางการเมือง
06 พฤศจิกายน 2561 รายงานการพิจารณาศึกษาการแก้ไขปัญหาระบบอุปถัมภ์ในระบบราชการไทยให้เป็นรูปธรรม
27 มิถุนายน 2561 ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและนโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ภาษาพม่า)
21 มิถุนายน 2561 ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน และนโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ภาษาจีน)
07 มิถุนายน 2561 ประกาศมาตรการป้องกันการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนภายในหน่วยงาน 2561
07 พฤษภาคม 2561 มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ
24 เมษายน 2561 มาตรการป้องกันการทุจริตในการเรียกทรัพย์สิน หรือประโยชน์ตอบแทนเพื่อโอกาสในการเข้าเรียน
26 มีนาคม 2561 มาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
07 มีนาคม 2561 เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน และนโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
02 มีนาคม 2561 รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 2561
25 มกราคม 2561 เรื่อง  แจ้งประกาศแนวปฏิบัติในการป้องกันการรับสินบนภายในหน่วยงาน
25 มกราคม 2561 เรื่อง  แจ้งประกาศแนวปฏิบัติในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน
20 มกราคม 2561 ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2543
09 ตุลาคม 2562 สพป.ชุมพร เขต 1 ร่วมรับชมรายการ  “พุธเช้า…ข่าว สพฐ.”  ครั้งที่ 40/2562  ผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ (Video  Conference)
30 กันยายน 2562 เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพบผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศ
26 กันยายน 2562 สพป.ชพ.1 ร่วมรับชมรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 38/2562
18 กันยายน 2562 สพป.ชุมพร เขต 1 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า…ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 37/2562
11 กันยายน 2562 สพป.ชุมพร เขต 1 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า…ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 36/2562
27 สิงหาคม 2562 การประชุมปฏิบัติการใช้โปรแกรมอิเล็กทรอนิกส์ระบบ Offline ตามกระบวนงานคู่มือสำหรับประชาชนระดับสถานศึกษา และความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
14 สิงหาคม 2562 สพป.ชุมพร เขต 1 ร่วมรับชมรายการ  “พุธเช้า…ข่าว สพฐ.”  ครั้งที่ 32/2562 
07 สิงหาคม 2562 สพป.ชุมพร เขต 1 ร่วมรับชมการประชุมทางไกลรายการ  “พุธเช้า…ข่าว สพฐ.”  ครั้งที่ 31/2562
07 สิงหาคม 2562 ประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา (Big Data) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
31 กรกฎาคม 2562 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า…ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 30/2562
24 กรกฎาคม 2562 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า…ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 29/2562
10 กรกฎาคม 2562 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า…ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 27/2562
26 มิถุนายน 2562 พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 26/2562
17 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนจำแนกชั้น เพศ ปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียนสังกัด สพป.ชุมพร เขต 1 (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
29 พฤษภาคม 2562 การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคลผ่านระบบ DMC ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
16 ตุลาคม 2562 จดหมายข่าวกลุ่มพัฒนาครู ฉบับที่ 29 ประชาสัมพันธ์พระพุทธวชิรพล สพป.ชุมพร เขต 1
02 ตุลาคม 2562 ภาพกิจกรรมโครงการพัฒนาครูฯ ด้วยระบบ TEPE Online ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ปี 2562 (20 ก.ย. 2562)
28 สิงหาคม 2562 ภาพการประชุมพิจารณารางวัลครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 17 ปี 2563
23 สิงหาคม 2562 ภาพกิจกรรมพิธีสมโภชพระพุทธรูปประจำ สพป.ชุมพร เขต 1 (22 ส.ค.2562)
06 สิงหาคม 2562 จดหมายข่าวกลุ่มพัฒนาครู ฉบับที่ 28 “ตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำผู้อำนวยการสถานศึกษาครั้งที่ 2
06 สิงหาคม 2562 จดหมายข่าวกลุ่มพัฒนาครู ฉบับที่ 27 “ตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 2
06 สิงหาคม 2562 จดหมายข่าวกลุ่มพัฒนาครู ฉบับที่ 26 ตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำผู้อำนวยการสถานศึกษาครั้งที่ 2
31 กรกฎาคม 2562 จดหมายข่าวกลุ่มพัฒนาครูฯ “ตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 2”
25 กรกฎาคม 2562 การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2562
25 กรกฎาคม 2562 การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2562
27 มิถุนายน 2562 ภาพกิจกรรมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย
24 มิถุนายน 2562 แผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาปี 2562
14 มิถุนายน 2562 จดหมายข่าว กลุ่มพัฒนาครูฯ ฉบับที่ 23 “โครงการบูชาพระพุทธรูปเพื่อประดิษฐานประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา”
13 มิถุนายน 2562 คู่มือการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น
12 มิถุนายน 2562 จดหมายข่าวตรวจเยี่ยม ร.ร.วัดเชิงกระ

Download เอกสารต่างๆ / เผยแพร่ผลงานวิชาการ

10 ตุลาคม 2562 รายละเอียดประกอบการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง หน่วยเบิกจ่าย สพป.ชุมพร เขต1 ศูนย์ต้นทุน 2000400185 ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
01 พฤษภาคม 2562 แบบฟอร์มใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
01 พฤษภาคม 2562 คำอธิบายการกรอกรายละเอียดใบเบิกค่าเดินทางไปราชการ
01 พฤษภาคม 2562 แนวทางการเบิกจ่ายค่าตอบแทน/ค่าใช้สอย
30 เมษายน 2562 คู่มือการเบิกใบเสร็จรับเงิน
24 เมษายน 2562 ชี้แจ้งขั้นตอนการปฏิบัติในการถอนคืนเงินประกันสัญญา
01 เมษายน 2562 แนวทางการเบิกค่าตอบแทน/ค่าใช้สอย
20 มีนาคม 2562 ขั้นตอนการนำฝากเงินประกันสัญญา
20 มีนาคม 2562 ขั้นตอนการถอนเงินประกันสัญญา
20 มีนาคม 2562 ขั้นตอนการขอเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล
20 มีนาคม 2562 ขั้นตอนการเบิกค่าการศึกษาบุตร
09 มกราคม 2562 ใบรับรองภาษี หัก ณที่จ่าย ของข้าราชการบำนาญ ประจำปี 2561
12 พฤศจิกายน 2561 แบบฟอร์ม ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการักษาพยาบาล
17 ตุลาคม 2561 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน กย.61 และรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
11 กันยายน 2561 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ส.ค.2561 สพป.ชพ.1
08 ตุลาคม 2562 แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ
26 สิงหาคม 2562 คู่มือสรรหาลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ
09 กรกฎาคม 2562 แบบประเมินเพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการ
06 ธันวาคม 2561 คู่มือประเมินวิทยฐานะสายงานการสอน ว 17/2552
23 สิงหาคม 2561 คู่มือการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะและโปรแกรมการบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook) พร้อมคู่มือการใช้โปรแกรม
26 กรกฎาคม 2561 คู่มือการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ และโปรแกรมการบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook) พร้อมคู่มือการใช้โปรแกรม
18 กรกฎาคม 2561 การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2561
27 มิถุนายน 2561 แบบประเมินของคณะกรรมการ ในการประเมินเพื่อขอมีวิทยฐานะชำนาญการ
21 มิถุนายน 2561 Flow chart ขั้นตอนการดำเนินการจัดพิธีรับเครื่องราชฯ
14 มิถุนายน 2561 ขั้นตอนการขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
18 เมษายน 2561 แบบฟอร์มขอรับการประเมินของลูกจ้างประจำ
06 มีนาคม 2561 เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ (ว.21/2560)
02 กุมภาพันธ์ 2561 เกณฑ์มาตรฐานวิชาเอกที่กำหนดให้มีในสถานศึกษาระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
02 มกราคม 2561 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการแต่งกายของข้าราชการครู
25 ธันวาคม 2560 หลักเกณฑ์วิทยฐานะ ว17/2552
18 กันยายน 2562 ประชุมยกระดับคุณภาพระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2562
29 สิงหาคม 2562 กิจกรรม “หิ้วปิ่นโตเข้าวัดทำบุญวันพระ”
23 สิงหาคม 2562 ต้อนรับคณะกรรมการจากมูลนิธิไทยรัฐ
07 สิงหาคม 2562 พิธีปิดงานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1 จังหวัดชุมพร
03 มิถุนายน 2562 คณะข้าราชการ/ลูกจ้าง สพป.ชุมพร เขต 1 ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562 จังหวัดชุมพร
30 พฤษภาคม 2562 ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด
24 เมษายน 2562 ประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
19 เมษายน 2562 ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารงานตามรอยพระยุคลบาท
23 มกราคม 2562 ประชุมผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่1/2562
17 มกราคม 2562 งานวันครู ประจำปี 2562
25 ธันวาคม 2561 กิจกรรมเคารพธงชาติเช้าวันจันทร์
25 ธันวาคม 2561 สพป.ชุมพร เขต 1 มอบบ้านให้นักเรียน”สร้างรอยยิ้มให้น้อง”
25 ธันวาคม 2561 โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
12 ธันวาคม 2561 ประชุม Video Conference “พุธเช้า ข่าว สพฐ”ครั้งที่ 47/2561
24 พฤศจิกายน 2561 ผลการแข่งขันระดับจังหวัดชุมพร(สพฐ.เกมส์) ประจำปี 2561
08 พฤษภาคม 2562 คู่มือหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
03 พฤษภาคม 2562 ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน และนโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
30 มกราคม 2562 แนวปฏิบัติข้าราชการกับการวางตนเป็นกลางทางการเมือง
06 พฤศจิกายน 2561 รายงานการพิจารณาศึกษาการแก้ไขปัญหาระบบอุปถัมภ์ในระบบราชการไทยให้เป็นรูปธรรม
25 มกราคม 2561 เรื่อง  แจ้งประกาศแนวปฏิบัติในการป้องกันการรับสินบนภายในหน่วยงาน
25 มกราคม 2561 เรื่อง  แจ้งประกาศแนวปฏิบัติในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน
20 มกราคม 2561 ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2543
20 มกราคม 2561 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2544
20 มกราคม 2561 หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 04273/ว3723 ลว. 19 มิถุนายน 2560 เรื่อง แนวทางการส่งเสริมการปฏิบัติกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดและกรณีเรี่ยไร
15 มกราคม 2561 การจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ
11 มกราคม 2561 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการสอนพิเศษของบุคลากรในสถานศึกษา
11 มกราคม 2561 ส่งเอกสารประกอบการตอบแบบสอบถามรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติ (เพิ่มเติม)
05 มกราคม 2561 (Integrity and transparency Assessment : ITA) >> กลุ่มกฎหมายและคดี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561)
28 ธันวาคม 2560 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู (ใหม่)
25 ธันวาคม 2560 กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. 2550
18 สิงหาคม 2562 การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) โดยใช้รูปแบบ KHOTIA MODEL สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ของโรงเรียนบ้านคอเตี้ย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๑
23 กรกฎาคม 2562 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบยูเลิร์นนิงด้วยเอกสารประกอบการสอนโดยใช้สื่อเทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องทศนิยม
31 มกราคม 2562 รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง หน่วยของสิ่งมีชีวิตและการดำรงชีวิตของพืชกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
29 มกราคม 2562 แนวทางการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นตามหลักสูตรแกนกลาง
29 มกราคม 2562 คู่มือการนิเทศที่มีประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
12 มกราคม 2562 รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง วัสดุมหัศจรรย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดย วันดี อินทรสุวรรณ์ โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต
11 ธันวาคม 2561 รายงานการประเมินโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้อิงมาตรฐานเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
24 พฤศจิกายน 2561 คู่มือดำเนินงาน การบริหารจัดการโรงเรียนคุณธรรมที่มีสัมฤทธิผล โรงเรียนบ้านปากน้ำ (เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์ )
24 พฤศจิกายน 2561 รายงานการประเมินโครงการพัฒนาครู ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้แบบโครงงาน ระดับประถมศึกษา โรงเรียนบ้านปากน้า(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) ปี การศึกษา 2560
23 กันยายน 2561 การวิจัยและพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติมชุด ชุมพรบ้านฉัน เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
29 มิถุนายน 2561 รายงานการสร้างและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชา คอมพิวเตอร์ (ง 14201) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
12 มิถุนายน 2561 รายงานผลการพัฒนาชุดการสอนแบบอิงประสบการณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องพืชน่ารู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดย บุญโชติ นุ่มปาน โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต
26 มีนาคม 2561 รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7E) หน่วยการเรียนรู้ การดำรงชีวิตของพืช กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

VDO รายการพุธเช้าข่าว สพฐ.

VDO กิจกรรม สพป.ชพ.1

 

 

ข่าวการศึกษาที่น่าสนใจและติดตาม

RSS สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน |

RSS สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน |

ติดต่อ webmaster : facebook


เข้าระบบ

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253